Thi tuyển chức danh Phó Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức, cán bộ

Thứ Năm, 21-11-2019, 17:55

NDĐT - Ban Tổ chức Trung ương vừa ban hành văn bản thông báo về việc thi tuyển chức danh Phó Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức, cán bộ. Theo đó, đối tượng dự thi là các đồng chí trong nguồn quy hoạch tại chỗ vào chức danh phó vụ trưởng tại các vụ, đơn vị thuộc Ban Tổ chức Trung ương.

Các đồng chí đã được quy hoạch chức danh Phó Vụ trưởng và tương đương ở địa phương, cơ quan, đơn vị khác có đơn đăng ký dự thi. Số lượng cần tuyển là hai người.

Người dự tuyển phải bảo đảm các điều kiện, tiêu chuẩn như sau: Có tinh thần yêu nước sâu sắc, tận tụy với nhân dân, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; Có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh; Là cán bộ có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; có lý lịch rõ ràng; chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; không tham ô, tham nhũng và kiên quyết đấu tranh chống mọi hành vi tham ô, tham nhũng; có ý thức tổ chức kỷ luật, trung thực, không vụ lợi; gương mẫu về đạo đức, lối sống, được cán bộ, công chức, viên chức nơi công tác tín nhiệm; có khả năng quy tụ, tập hợp quần chúng, là trung tâm đoàn kết nội bộ; tốt nghiệp đại học; trình độ từ tiến sĩ trở lên với chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí chức danh cần tuyển. Lý luận chính trị cao cấp; chứng chỉ quản lý nhà nước chương trình chuyên viên chính trở lên; là chuyên viên chính trở lên.

Người dự tuyển phải có kinh nghiệm thực tiễn, nhất là kinh nghiệm trong lĩnh vực chức danh thi tuyển; là chủ nhiệm ít nhất một đề tài cấp bộ trở lên hoặc thành viên Ban chủ nhiệm hai đề tài cấp bộ trở lên hoặc là thành viên Tổ biên tập ít nhất hai đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư hoặc chủ nhiệm ba đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở đã nghiệm thu trở lên; được cơ quan sử dụng lao động đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ từ 5 năm liên tục trở lên tính từ thời điểm có thông báo thi tuyển trở về trước; có 5 năm công tác trở lên trong ngành, hoặc lĩnh vực có chức năng, nhiệm vụ tương đồng với vị trí cần thi tuyển và có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm công tác chuyên môn, chuyên ngành liên quan đến công việc của chức danh thi tuyển hoặc 5 năm làm công tác nghiên cứu khoa học; Trong diện quy hoạch chức danh thi tuyển hoặc chức danh tương đương với vị trí cần thi tuyển đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Bảo đảm tuổi bổ nhiệm không quá 55 đối với nam và 50 đối với nữ; có sức khỏe tốt, bảo đảm đảm nhiệm vị trí công tác.

Hồ sơ đăng ký dự tuyển được quy định tại Quyết định số 1678-QĐ/BTCTW ngày 24/5/2017 của Ban Tổ chức Trung ương. Thời hạn tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi từ ngày 12-11-2019 đến ngày 12-12-2019 , gửi về Vụ Tổ chức - Cán bộ cơ quan Ban Tổ chức Trung ương. Địa chỉ Số 2A Hoàng Văn Thụ, Ba Đình, Hà Nội.

Nội dung, hình thức thi tuyển gồm hai vòng.

Vòng sơ loại: Thí sinh lựa chọn một nội dung trong ngân hàng đề tài để xây dựng đề cương nghiên cứu, sau đó bảo vệ ý tưởng, đề cương và trình bày cách tổ chức thực hiện trước Lãnh đạo Viện và Vụ Tổ chức - Cán bộ Cơ quan. (Lãnh đạo Viện Khoa học tổ chức, cán bộ chủ trì, phối hợp Vụ Tổ chức - Cán bộ Cơ quan thực hiện).

Vòng thi chính thức: Thí sinh được Hội đồng thi giao chủ đề để xây dựng đề án và chương trình hành động đối với chức danh Phó Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức, cán bộ. Thí sinh có một tháng xây dựng đề án, sau đó bảo vệ trước Hội đồng thi tuyển” (theo Quy định 1678-QĐ/BTCTW, ngày 24-5-2017).

TIỂU PHƯƠNG