Tâm huyết với chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước

Tăng cường các giải pháp kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ

Thứ Sáu, 18-09-2020, 02:12

Tôi đã nghiên cứu rất kỹ và thấy rằng bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng thật sự sâu sắc, đưa ra những đánh giá toàn diện về tình hình chung của đất nước, của Ðảng giai đoạn vừa qua.

Bài viết có những định hướng, gợi mở quan trọng để làm thế nào nâng cao hơn nữa chất lượng công tác xây dựng Ðảng trong tình hình mới, nhất là với công tác cán bộ. Trong đó, việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ luôn là yêu cầu hàng đầu.

Thành ủy Hà Nội luôn xác định kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ vừa là nhiệm vụ trọng tâm, đồng thời là giải pháp hữu hiệu để phát huy dân chủ, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ. Ðể kiểm soát chặt chẽ quyền lực, trong nhiệm kỳ 2015-2020, Thành ủy Hà Nội đã có nhiều giải pháp đồng bộ, toàn diện, như: Hoàn thiện hệ thống quy định về quy trình công tác, quy chế làm việc của các cơ quan, đơn vị, tổ chức từ thành phố xuống cơ sở; cụ thể hóa công tác đánh giá cán bộ với những tiêu chí, định lượng cụ thể, giúp nâng cao hiệu quả đánh giá theo hướng thực chất hơn; nghiêm túc thực hiện kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI và khóa XII).

Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo phân công cá nhân phụ trách, tập thể kiểm soát quyền lực cá nhân; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào các lĩnh vực công tác, nhất là cải cách hành chính để tăng cường công khai, minh bạch. Ðẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, nhất là những lĩnh vực nhạy cảm, phức tạp, dễ phát sinh tiêu cực hoặc những vấn đề cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm, gây bức xúc ở địa phương. 5 năm qua, ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật 3.318 đảng viên, qua đó góp phần tạo được niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Trong giai đoạn tới, Thành ủy Hà Nội sẽ tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ quyền lực trong công tác cán bộ, nhất là đối với người đứng đầu. Tiếp tục thực hiện tốt công tác đánh giá cán bộ, không để lọt những người cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực, chạy chức, chạy quyền vào đội ngũ cán bộ, đồng thời không để sót những người có đức, có tài. Xây dựng, hoàn thiện và thực hiện cơ chế cạnh tranh lành mạnh, công khai, minh bạch, dân chủ trong bổ nhiệm, đề bạt cán bộ và tuyển dụng công chức, viên chức để thu hút người thật sự có đức, có tài vào làm việc trong các tổ chức của hệ thống chính trị. Ðồng thời chú trọng kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, đảng viên ở những địa bàn, lĩnh vực có vị trí, vai trò quan trọng, nhạy cảm, tác động đến nhiệm vụ chính trị của thành phố và cơ sở, có nhiều đơn thư, dư luận phản ánh tiêu cực.

Vũ Ðức Bảo

Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội