Phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Đồng Tháp

Thứ Hai, 10-08-2020, 01:49

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Đồng Tháp thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 nhằm sớm đưa vị thế phát triển của Đồng Tháp thành một trong những tỉnh dẫn đầu vùng đồng bằng sông Cửu Long có kết cấu hạ tầng đô thị và nông thôn theo hướng hiện đại, văn minh.
 

Quy hoạch nhằm đánh giá lại các điểm nghẽn trong phát triển để tìm ra giải pháp trọng tâm, tiếp tục đưa Đồng Tháp phát triển nhanh, bền vững; loại bỏ các quy hoạch chồng chéo, không phù hợp cản trở đầu tư phát triển trên địa bàn; thực hiện cải cách thủ tục hành chính, bảo đảm công khai minh bạch, công bằng trong huy động, tiếp cận, sử dụng mọi nguồn lực trong hoạt động đầu tư phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.
 
 UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức lập và hoàn thành lập quy hoạch tỉnh không quá 18 tháng, kể từ ngày 5-8-2020. Căn cứ nội dung nhiệm vụ được phê duyệt, UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức lập quy hoạch tỉnh Đồng Tháp thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 bảo đảm phù hợp quy định của Luật Quy hoạch năm 2017 và các quy định hiện hành, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật.