Phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Chủ Nhật, 27-09-2020, 02:15

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch).

Theo đó, Quy hoạch phải bảo đảm tính tổng thể, đồng bộ giữa các ngành, lĩnh vực; bảo đảm sự phát triển bền vững, hài hòa các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh. Khai thác và phát huy hiệu quả các tiềm năng và lợi thế so sánh của tỉnh về hệ thống cảng biển, dịch vụ logistics, du lịch biển và các ngành kinh tế biển khác; phân bố không gian phát triển kinh tế hợp lý giữa các ngành kinh tế quan trọng, tạo sự hỗ trợ phát triển lẫn nhau, đồng thời bảo đảm xử lý tốt những tác động xung đột phát triển giữa các ngành, xây dựng Bà Rịa - Vũng Tàu trở thành một địa phương phát triển thịnh vượng, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh. Nội dung Quy hoạch phải thể hiện những yêu cầu đặc thù riêng của tỉnh trong từng nội dung như yêu cầu về phân tích, đánh giá, dự báo các yếu tố, điều kiện phát triển đặc thù của tỉnh; đánh giá thực trạng phát triển kinh tế - xã hội, hiện trạng sử dụng đất, hiện trạng hệ thống đô thị và nông thôn...

PV