Ðoàn kiểm tra của Bộ Chính trị làm việc tại Bình Phước

Thứ Sáu, 06-12-2019, 04:46

Sáng 5-12, tại TP Ðồng Xoài (Bình Phước), đồng chí Vương Ðình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ðoàn kiểm tra của Bộ Chính trị đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước để thông báo dự thảo báo cáo kết luận của Ðoàn kiểm tra đối với tỉnh về việc lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19-5-2018 của Ban Chấp hành T.Ư khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ gắn với việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25-10-2017 về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, đồng chí Vương Ðình Huệ đánh giá cao quyết tâm của tỉnh, thực hiện các nghị quyết của T.Ư với các mục tiêu, nhiệm vụ rõ ràng, có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, tính đồng thuận cao. Ðiểm sáng là tỉnh coi trọng công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ, nhất là xây dựng đội ngũ cán bộ dưới 40 tuổi, cán bộ nữ, là đồng bào dân tộc thiểu số, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; thực hiện nhiều nội dung thí điểm của Nghị quyết số 26-NQ/TW. Tỉnh cũng thực hiện tốt các Nghị quyết số 18 và số 19 của T.Ư; qua đó chủ động rà soát, bổ sung kịp thời các quy định về công tác tổ chức, bộ máy cán bộ; chuẩn bị đề án nhân sự đúng yêu cầu cho đại hội đảng bộ các cấp của tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ðồng chí Vương Ðình Huệ yêu cầu thời gian tới tỉnh Bình Phước tiếp tục tuyên truyền sâu rộng về các nghị quyết của Ðảng; thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Ðại hội lần thứ XIII của Ðảng. Xây dựng đội ngũ cán bộ cần bảo đảm cơ cấu về giới, dân tộc, độ tuổi, chống hiện tượng chạy chức, chạy quyền trong đội ngũ cán bộ.

PV