Ninh Bình chuẩn bị đại hội điểm cấp cơ sở

Thứ Ba, 10-12-2019, 02:58

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Ðại hội lần thứ XIII của Ðảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình đã chọn các đơn vị tổ chức đại hội điểm và thực hiện đại hội trực tiếp bầu bí thư.

Theo đó, Ðảng bộ xã Khánh Trung (huyện Yên Khánh) và Ðảng bộ phường Trung Sơn (TP Tam Ðiệp) thực hiện đại hội điểm cấp cơ sở, đồng thời thực hiện thí điểm bầu bí thư cấp ủy tại đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 để rút kinh nghiệm chỉ đạo đại hội cấp cơ sở trong Ðảng bộ tỉnh. Thời gian đại hội vào tháng 3-2020.

Hiện nay, các cấp ủy huyện, thành phố nêu trên phân công các đồng chí ủy viên ban thường vụ theo dõi, nắm tình hình trong các đảng bộ cấp cơ sở để kịp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức đại hội; trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra công tác chuẩn bị văn kiện, nhân sự và tổ chức đại hội. Ban thường vụ đảng ủy cơ sở tổ chức lấy ý kiến đóng góp của các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc, đại biểu cán bộ lão thành cách mạng, lãnh đạo Ủy ban MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội cùng cấp, cán bộ chủ chốt đang nghỉ hưu trên địa bàn về dự thảo báo cáo chính trị của đảng bộ và Dự thảo Văn kiện Ðại hội XIII của Ðảng. Từ đó, tiếp thu hoàn chỉnh dự thảo báo cáo chính trị của đảng bộ và gửi đến các chi bộ để đảng viên thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến tại đại hội; duyệt báo cáo chính trị, đề án nhân sự đại hội các chi bộ trực thuộc; chỉ đạo, triển khai công tác tuyên truyền đại hội đảng các cấp.

★ Tỉnh Lào Cai đã đề ra các nhóm giải pháp chính để chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020. Theo đó, tỉnh phấn đấu duy trì tốc độ tăng trưởng, đẩy mạnh việc cơ cấu lại nền kinh tế; huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển; tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng và phát triển đô thị; tăng cường công tác quản lý trong lĩnh vực tài chính, ngân sách; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực gắn với đổi mới căn bản và toàn diện công tác giáo dục - đào tạo; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo và ứng dụng khoa học, công nghệ; chú trọng công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử; giải quyết khiếu nại, tố cáo...

Năm 2019, các chỉ tiêu của tỉnh đều hoàn thành kế hoạch đề ra. Một số chỉ tiêu chính đạt kết quả ấn tượng như: Tốc độ tăng trưởng đạt 10,32%, đứng thứ 2 trong số 14 tỉnh trung du miền núi phía bắc. Thu nhập bình quân đầu người là 70,6 triệu đồng/năm, tăng 7,5 triệu đồng so năm 2018. Sản xuất công nghiệp tăng trưởng khá, đạt gần 33 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 13%. Lĩnh vực du lịch tiếp tục tăng trưởng, chất lượng dịch vụ được nâng lên, số lượng khách du lịch đến địa bàn ước đạt hơn 5,1 triệu lượt người. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn cả năm ước đạt 9.400 tỷ đồng. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 11,46%...

PV và TTXVN