Nhận thức toàn diện, sâu sắc nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước và pháp luật

Thứ Ba, 01-12-2020, 02:35

Sáng 30-11, tại Hà Nội, Bộ Tư pháp phối hợp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo khoa học cấp quốc gia tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước và pháp luật: Giá trị và thực tiễn vận dụng ở Việt Nam.

Ðồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ dự và chủ trì hội thảo. Cùng dự, có các đồng chí Bí thư T.Ư Ðảng: Nguyễn Hòa Bình, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; Phan Ðình Trạc, Trưởng Ban Nội chính T.Ư; các đồng chí Ủy viên T.Ư Ðảng: Uông Chu Lưu, Phó Chủ tịch Quốc hội; Lê Thành Long, Bộ trưởng Tư pháp.

Phát biểu ý kiến khai mạc hội thảo, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu nêu rõ: Tư tưởng Hồ Chí Minh cùng chủ nghĩa Mác - Lê-nin là nền tảng tư tưởng của Ðảng và Nhà nước ta, là thành tố quan trọng trong nền văn hóa Việt Nam đương đại. Nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh nói chung, tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước và pháp luật nói riêng, nhận thấy đó là tư tưởng về Nhà nước thật sự của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Ðó là tư tưởng về xây dựng hệ thống pháp luật chứa đựng những giá trị công bằng, nhân văn, chính nghĩa, vì nhân dân lao động và vì con người được thực thi nghiêm minh. Ðó là tư tưởng về sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa pháp luật và đạo đức trong cầm quyền.

Tại hội thảo, các đại biểu đã trình bày các tham luận về: Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước và pháp luật; tư tưởng Hồ Chí Minh về kiểm soát quyền lực nhà nước; tổ chức và hoạt động của Quốc hội, của Chính phủ, của hệ thống tòa án theo tư tưởng Hồ Chí Minh; quan điểm Hồ Chí Minh về bản chất, vai trò, giá trị của pháp luật và mối quan hệ pháp luật với dân chủ, đạo đức; Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng và vận động nhân dân trong phòng, chống tham nhũng…

Phát biểu ý kiến kết luận hội thảo, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình nêu rõ, hội thảo là dịp để các nhà khoa học, chuyên gia, các cán bộ quản lý cùng nghiên cứu, nhận thức toàn diện hơn, sâu sắc hơn nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước, pháp luật, thực tiễn vận dụng tư tưởng đó ở nước ta 75 năm qua, từ đó đưa ra những đề xuất, kiến nghị tiếp tục vận dụng những giá trị lớn lao trong tư tưởng của Người trong thời gian tới.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đề nghị Bộ Tư pháp và Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, sớm công bố các kết quả nghiên cứu của hội thảo để các tầng lớp cán bộ, nhân dân được tiếp cận một cách đầy đủ, đồng thời xây dựng báo cáo kết quả hội thảo gửi các cơ quan có thẩm quyền tham khảo trong công tác tham mưu, hoạch định đường lối, chính sách của Ðảng, xây dựng và thực thi pháp luật, tham gia hoàn thiện dự thảo các văn kiện trình Ðại hội Ðại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng. Bộ Tư pháp cần phối hợp chặt chẽ các bộ, ngành liên quan chủ động nghiên cứu, đề xuất với Chính phủ, với Quốc hội các nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách về xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam với bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và một hệ thống pháp luật dân chủ, tiến bộ, hoàn thiện theo đúng tư tưởng và ý nguyện của Người.

PV