Nghệ An thí điểm kiểm tra, sát hạch công chức

Thứ Hai, 14-10-2019, 10:21
Kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính tại huyện Con Cuông.

NDĐT - Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An vừa có kế hoạch tổ chức kiểm tra, sát hạch công chức cơ quan Đảng, Nhà nước, MTTQ và các tổ chức chính trị, xã hội tỉnh Nghệ An; trong đó, thí điểm kiểm tra, sát hạch tại bảy cơ quan, đơn vị.

Theo đó, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, UBMTTQ tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Huyện ủy Tân Kỳ và UBND TP Vinh sẽ tổ chức kiểm tra, sát hạch thí điểm và hoàn thành trước ngày 30-11-2019 để rút kinh nghiệm. Sau đó sẽ tổ chức triển khai thực hiện việc kiểm tra, sát hạch đối với công chức trong các cơ quan còn lại và hoàn thành trước ngày 30-6-2020.

Trên cơ sở kết quả kiểm tra, sát hạch công chức các cơ quan, đơn vị sẽ tiến hành xây dựng phương án đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ hoặc bố trí, sắp xếp công chức phù hợp yêu cầu vị trí việc làm. Nếu sau quá trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ nhưng công chức có trình độ, năng lực yếu kém vẫn không tiến bộ thì xem xét giải quyết tinh giản biên chế theo quy định pháp luật.

Đối tượng được kiểm tra, sát hạch là các trưởng, phó phòng; chuyên viên, chuyên viên chính và tương đương trong các cơ quan cấp tỉnh, cấp huyện (trừ đối tượng công chức là ủy viên Ban Thường vụ, cấp ủy cấp huyện và tương đương).

Công chức được kiểm tra, sát hạch trực tiếp, gồm ba phần thi: trắc nghiệm kiến thức chung về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị, xã hội; quản lý hành chính Nhà nước; công chức; công vụ; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về ngành, lĩnh vực; chức trách, nhiệm vụ của công chức. Thi giải quyết một tình huống sự việc thực tế liên quan hoạt động chuyên môn nghiệp vụ. Thi viết đề cương và bảo vệ đề cương đề án, chương trình, kế hoạch… phù hợp vị trí việc làm.

Kết quả kiểm tra, sát hạch là một trong những căn cứ xem xét đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức; bố trí, sắp xếp lại đội ngũ phù hợp trình độ chuyên môn, năng lực công tác, tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức theo yêu cầu đổi mới, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan, đơn vị.

THÀNH CHÂU