Nâng cao hiệu quả công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Lào Cai

Thứ Sáu, 25-09-2020, 14:23
Tỉnh ủy Lào Cai tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định 290 của Bộ Chính trị về công tác dân vận.

Sáng 25-9, Tỉnh ủy Lào Cai đã tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 290 của Bộ Chính trị về ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị và năm năm thực hiện Chỉ thị 49 của Ban Bí thư về tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Đảng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đồng chí Nguyễn Văn Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.

Qua 10 năm thực hiện Quyết định số 290 của Bộ Chính trị và năm năm thực hiện Chỉ thị 49 của Ban Bí thư về tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Đảng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tỉnh Lào Cai đã tập trung triển khai thực hiện một cách nghiêm túc từ tỉnh đến cơ sở và được cụ thể hóa bằng Chỉ thị 15 và Kế hoạch 158 của Tỉnh ủy Lào Cai; các cấp, ngành và mỗi cán bộ, đảng viên đã nhận thức rõ, sâu sắc vai trò trong công tác dân vận và triển khai gắn với các phong trào ở địa phương, đơn vị mình.

Chính quyền các cấp, các sở, ban, ngành, cơ quan nhà nước đã quan tâm hơn đến công tác dân vận; đẩy mạnh việc thực hiện quy chế dân chủ, công khai, minh bạch; tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, rà soát lại những thủ tục không còn phù hợp; phong cách, thái độ của cán bộ công chức trong thực thi công vụ và quan hệ với nhân dân có nhiều chuyển biến tích cực.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành nhiều quy định nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của chính quyền, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, như: Quy định người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trực tiếp đối thoại với nhân dân; Quy chế Bí thư Tỉnh ủy tiếp dân, đối thoại với nhân dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của nhân dân. Mặt trận, các tổ chức chính trị-xã hội đã đề cao trách nhiệm, có bước đổi mới nội dung, phương thức hoạt động.

Công tác dân vận của hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh ngày càng được tăng cường, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sự đồng thuận xã hội, động viên các tầng lớp nhân dân tham gia tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đẩy mạnh quốc phòng, an ninh, tăng cường xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Qua đó, đã huy động được sự chung sức, đồng lòng của các tầng lớp nhân dân trong thực hiện các phong trào thi đua ở địa phương, nhất là trong xây dựng nông thôn mới, xóa đói, giảm nghèo.

 Nhờ vậy, mà qua 10 năm thực hiện Quyết định 290 của Bộ Chính trị và Chỉ thị 49 của Ban Bí thư,  kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh đã có những bước phát triển vượt bậc, quốc phòng - an ninh được giữ vững; kết cấu hạ tầng cơ sở được đầu tư hoàn thiện; đời sống của người dân không ngừng được nâng lên; bước đầu tỉnh Lào Cai đã xây dựng thành công một số mô hình mới, như: “Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”, “Dòng họ tự quản”, “Khu dân cư đoàn kết, an toàn.

Tuy nhiên, công tác dự báo, nắm bắt tình hình nhân dân, nhất là những địa bàn có vụ việc nổi lên có lúc, có nơi chưa sâu sát và kịp thời, còn nặng về biện pháp hành chính. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân chưa kịp thời, gây bức xúc trong nhân dân. Công tác phối hợp hoạt động dân vận giữa Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể với các cơ quan, ban, ngành còn chưa chặt chẽ, thường xuyên.

Để khắc phục những hạn chế nói trên, Tỉnh ủy Lào Cai đề ra bốn nhóm giải pháp, trong đó tập trung vào đổi mới nội dung và phương thức vận động nhân dân phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của từng địa phương; lợi ích, trình độ và khả năng của các tầng lớp xã hội. Xây dựng các mô hình “Dân vận khéo” gắn với các chương trình, đề án trọng tâm của tỉnh. Xây dựng phong cách dân vận của cán bộ, đảng viên theo phương châm “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”.

Tin, ảnh: QUỐC HỒNG