Lào Cai củng cố khối đại đoàn kết toàn dân

Thứ Hai, 02-12-2019, 02:32
Người dân đến làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Long An.Ảnh: BÙI GIANG (TTXVN)

Trong những năm qua, MTTQ và các tổ chức thành viên trong tỉnh Lào Cai không ngừng đổi mới phương thức hoạt động, tập hợp rộng rãi các tầng lớp nhân dân, bảo đảm sự đoàn kết thống nhất về tư tưởng và hành động, tạo xung lực mới vì một Lào Cai phát triển nhanh, mạnh và toàn diện.

Cấp ủy, chính quyền cùng MTTQ các cấp đã tổ chức tốt Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại cơ sở, thôn, bản trong toàn tỉnh. Đây là dịp để người dân và cấp ủy đảng, chính quyền địa phương đánh giá việc thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, chia sẻ cách làm hay, sáng tạo; vinh danh những gia đình, cá nhân tiêu biểu... Ngày hội đã trở thành một nét sinh hoạt truyền thống, là nơi đồng bào các dân tộc thiểu số “viết tiếp” bài ca đoàn kết, đồng thời tổ chức các hoạt động giao lưu, tuyên truyền việc giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của mỗi dân tộc...

Cùng với đó, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” do Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát động tạo sức lan tỏa, là “đòn bẩy” cho các phong trào thi đua trong phát triển kinh tế - xã hội. Các cấp hội nông dân có nhiều sáng kiến, biện pháp tuyên truyền, vận động, hỗ trợ nông dân đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới. Toàn tỉnh hiện có 15.272 hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, chiếm 12,37% số hộ sống tại khu vực nông thôn. Ngoài sản xuất, nông dân còn phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, giúp nhau xây dựng cuộc sống. Từ tinh thần đoàn kết, các tổ chức, cá nhân trong toàn tỉnh đã đóng góp 1.236 tỷ đồng thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Công tác xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị, giữ vững quốc phòng, an ninh khu vực nông thôn chuyển biến theo chiều hướng tốt.

★ Tỉnh Long An đang triển khai nhiều giải pháp thực hiện sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị. Theo đó, các cấp ủy, ban, ngành trong tỉnh tập trung rà soát, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm gắn với thực hiện tinh giản biên chế theo lộ trình. Tỉnh tiến hành rà soát, xây dựng lại chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, đơn vị mới được hình thành trong quá trình sắp xếp; tăng cường củng cố, kiện toàn nhân sự chủ chốt cơ quan, đơn vị bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch, đúng quy trình gắn với tạo nguồn cán bộ, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ để chuẩn bị nhân sự cho đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Tỉnh tập trung rà soát, nghiên cứu và thực hiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong và tự chủ chi thường xuyên, chi đầu tư của các đơn vị sự nghiệp công lập bảo đảm hiệu quả, thiết thực; xây dựng và thực hiện tốt quy chế hoạt động, cơ chế phối hợp, quy chế chi tiêu nội bộ, giải quyết kịp thời đúng quy định chế độ tiền lương, phụ cấp cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Đến nay, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh đã rà soát, sắp xếp lại các phòng. Qua đó, giảm 118 trong tổng số 487 đầu mối cấp phòng và tương đương; giảm ba cấp trưởng đơn vị cấp tỉnh; 72 trong tổng số 475 trưởng phòng, 137 trong tổng số 1.076 phó trưởng phòng và tương đương.

Đối với việc sắp xếp lại các chức danh không chuyên trách cấp xã, đến nay đã giảm 2.589 người. Toàn tỉnh hiện có 150 trong tổng số 192 xã, phường, thị trấn bố trí đúng số lượng người hoạt động không chuyên trách theo đề án từ năm đến bảy người. Ở ấp, khu phố, người hoạt động không chuyên trách còn 3.660 người, đã giảm hơn 5.680 người.