Lãnh đạo các nước, các đảng chia buồn về sự ra đi của nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

Thứ Năm, 13-08-2020, 02:45

Nhận được tin nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành T.Ư Ðảng Cộng sản Việt Nam Lê Khả Phiêu từ trần, Ban Chấp hành T.Ư Ðảng Lao động Triều Tiên, lãnh đạo Hàn Quốc, lãnh đạo Cộng hòa Ni-ca-ra-goa, lãnh đạo các đảng đã gửi Ðiện và Thư chia buồn tới lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam cùng gia quyến đồng chí Lê Khả Phiêu.

★ Ban Chấp hành T.Ư Ðảng Lao động Triều Tiên đã gửi Ðiện chia buồn tới Ban Chấp hành T.Ư Ðảng Cộng sản Việt Nam. Trong Ðiện, Ban Chấp hành T.Ư Ðảng Lao động Triều Tiên bày tỏ chia buồn sâu sắc tới Ðảng, Chính phủ, nhân dân Việt Nam và gia quyến đồng chí Lê Khả Phiêu; cho rằng đồng chí Lê Khả Phiêu là nhà cách mạng lão thành, nhà hoạt động chính trị lỗi lạc, cống hiến cả đời cho sự nghiệp phát triển, thống nhất đất nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội của Việt Nam.

★ Tổng thống Hàn Quốc Mun Chê In đã gửi Ðiện chia buồn tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Thay mặt Chính phủ và nhân dân Hàn Quốc, Tổng thống Mun Chê In gửi lời chia buồn tới nhân dân Việt Nam, gia quyến nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu; cho rằng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đã có nhiều cống hiến quan trọng cho sự phát triển của Việt Nam và quan hệ hai nước Hàn Quốc và Việt Nam.

★ Tổng Bí thư Ban Chấp hành T.Ư Ðảng Mặt trận giải phóng dân tộc Xan-đi-nô (FSLN), Tổng thống Cộng hòa Ni-ca-ra-goa Ð.Xa-vê-đra và Phó Tổng thống Cộng hòa Ni-ca-ra-goa R.Mu-ri-giô đã đồng gửi Thư chia buồn tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

★ Lãnh đạo các đảng đã có Ðiện và Thư chia buồn gửi tới lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam và gia quyến đồng chí Lê Khả Phiêu. Trong đó có: Ban Chấp hành T.Ư Ðảng Cộng sản Ấn Ðộ Mác-xít; Phó Chủ tịch Ðảng Xã hội chủ nghĩa thống nhất Vê-nê-xu-ê-la (PSUV) H.Pha-ri-a và Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành T.Ư Ðoàn Thanh niên xã hội chủ nghĩa thống nhất Vê-nê-xu-ê-la (JuventudPSUV) R.Pê-nha; Bí thư T.Ư phụ trách đối ngoại Mặt trận giải phóng Pha-ra-bun-đô Mác-ti (FMLN) En Xan-va-đo X.Rây-dết; Phó Chủ tịch, Bí thư phụ trách đối ngoại Ðảng Cộng sản Bra-xin (PCdoB) O.Xô-ren-ti-nô; Tổng Bí thư Ban Chấp hành T.Ư Ðảng phong trào cánh tả thống nhất (MIU) Ðô-mi-ni-ca-na M.Mê-hi-a; Tổng Bí thư Ðảng Cộng sản U-ru-goay (PCU) H.Ca-xti-giô; Chủ tịch Ðảng Cộng sản Chi-lê G.Tây-li-ê; Bí thư thứ nhất Ðảng Cộng sản Bô-li-vi-a I.Mên-đô-xa; Ban Chấp hành T.Ư Ðảng Cộng sản Ác-hen-ti-na (PCA).