Kiện toàn tổ chức và hoạt động của trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện

Thứ Sáu, 15-11-2019, 02:56

Ngày 8-11-2019, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư ký ban hành Kết luận số 66- KL/TW của Ban Bí thư về tổng kết việc thực hiện Quyết định số 185-QĐ/TW, ngày 3-9-2008 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện).

Kết luận nêu rõ, sau khi nghe Ban Tuyên giáo Trung ương báo cáo kết quả 10 năm thực hiện Quyết định số 185-QĐ/TW và ý kiến các cơ quan liên quan, Ban Bí thư kết luận như sau: Hoạt động của trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện có nhiều chuyển biến tích cực. Cấp ủy, chính quyền cấp tỉnh, cấp huyện đã tích cực lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện phù hợp với điều kiện của địa phương; quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, bố trí kinh phí bảo đảm hoạt động của trung tâm; sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn; quy định rõ ràng hơn về tiêu chuẩn cán bộ, giảng viên; thực hiện nhiều giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo… Tuy nhiên, hoạt động của trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện vẫn còn nhiều hạn chế, khó khăn. Sự quan tâm của một số cấp ủy, chính quyền chưa thật sự đầy đủ, đúng tầm. Do tổ chức của trung tâm trực thuộc hai đầu mối khác nhau, dẫn đến chồng chéo trong lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu thống nhất trong tổ chức và hoạt động. Chất lượng đào tạo, bồi dưỡng chưa đáp ứng yêu cầu về công tác cán bộ hiện nay. Cơ sở vật chất của một số trung tâm xuống cấp…

Một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới là: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, nhất là cấp huyện đối với tổ chức và hoạt động của trung tâm. Để phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, đổi tên “trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện” thành “trung tâm chính trị cấp huyện”. Kiện toàn tổ chức và hoạt động của trung tâm chính trị cấp huyện, bảo đảm sự thống nhất về chức năng, nhiệm vụ, đồng bộ về cơ cấu tổ chức bộ máy; có chế độ, chính sách đãi ngộ tốt để thu hút cán bộ, giảng viên giỏi. Đổi mới cơ chế hoạt động của trung tâm, tăng cường sự gắn kết với ban tuyên giáo, trường chính trị tỉnh; xây dựng quy chế phối hợp giữa trung tâm với các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể ở cấp huyện. Chuẩn hóa trung tâm chính trị cấp huyện, trước hết là chuẩn hóa đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, giảng viên. Rà soát, đánh giá các chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác tại trung tâm, kịp thời bổ sung kiến thức mới. Đổi mới nội dung, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng của trung tâm theo hướng gắn với thực tiễn, thực hành, giải đáp những vấn đề đặt ra ở cơ sở. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học; bảo đảm kinh phí theo yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng; phấn đấu đến năm 2025 về cơ bản các trung tâm trong cả nước đều đạt chuẩn.

Ban Tổ chức Trung ương chủ trì, phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương nghiên cứu, ban hành hướng dẫn về tổ chức bộ máy và biên chế của trung tâm. Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo nội dung đào tạo về chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong hệ thống trung tâm chính trị cấp huyện. Ban tuyên giáo tỉnh ủy, thành ủy phối hợp với các trường chính trị tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm về hướng dẫn chuyên môn đối với trung tâm. Cấp ủy cấp huyện trực tiếp lãnh đạo thực hiện về nội dung, chương trình, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng; về tổ chức bộ máy và biên chế; chế độ, chính sách cho cán bộ, giảng viên, học viên.

Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp Ban Tổ chức Trung ương tham mưu Ban Bí thư ban hành Quy định mới về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trung tâm chính trị cấp huyện.

PV