Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổng kết công tác tổ chức - cán bộ năm 2019

Thứ Năm, 05-12-2019, 19:23
Hội nghị do PGS. TS Nguyễn Duy Bắc chủ trì lắng nghe ý kiến của các đại biểu.

NDĐT - Chiều 5-12, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác tổ chức - cán bộ (TC-CB) năm 2019. Hội nghị trực tuyến giữa sáu điểm cầu (gồm học viện trung tâm và các học viện trực thuộc) đã nghe báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ của Học viện năm 2019 và đề xuất phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

Phát biểu ý kiến khai mạc hội nghị, PGS, TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đề nghị các đại biểu tập trung đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2019; thảo luận về những khó khăn, thách thức; qua đó đưa ra kiến nghị, đề xuất với Đảng ủy và Ban Giám đốc nhằm nâng cao công tác TC-CB của Học viện.

TS Trương Công Đắc, Vụ trưởng TC-CB Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, báo cáo tóm tắt về công tác TC-CB của Học viện trong năm 2019. Năm nay, Học viện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã xác định; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Học viện đã nỗ lực, đoàn kết thống nhất, sáng tạo, đổi mới mạnh mẽ; Học viện đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện trên các mặt công tác, tạo nhiều tiền đề, nguồn lực và vị thế cho sự phát triển trong năm 2020 và các năm tiếp theo.

Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện đã xem xét, xử lý, ban hành hơn 2.100 quyết định về công tác TC-CB. Học viện tiếp tục triển khai công tác sắp xếp, tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Cụ thể, Học viện Chính trị Khu vực I kiện toàn các chức danh lãnh đạo quản lý, trong đó bổ nhiệm và bổ nhiệm lại 23 cán bộ; Học viện Chính trị Khu vực III ban hành quyết định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và chế độ làm việc của 21 đơn vị; Học viện Chính trị Khu vực IV triển khai việc thành lập mới khoa lãnh đạo học và chính sách công.

Giám đốc Học viện đã ký ban hành 33 Quy chế làm việc của 33 cơ quan, đơn vị trực thuộc; triển khai chỉnh sửa, bổ sung bộ Quy chế về công tác TC-CB phù hợp chức năng, nhiệm vụ mới của Học viện.

Công tác tuyển dụng, bổ sung đội ngũ cán bộ của Học viện tiếp tục được thực hiện chặt chẽ, khách quan, khoa học và đúng quy định. Học viện tạo điều kiện thuận lợi và có cơ chế khuyến khích cán bộ tham gia đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ. Cùng với việc cử cán bộ đi đào tạo ở trong nước, Học viện còn chủ động kết nối các đề án trong nước và quốc tế để cử cán bộ đi đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ ở nước ngoài.

Đáng chú ý, ngày 17-5-2019, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định triển khai Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và giảng viên các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giai đoạn 2019-2030”. Để triển khai hiệu quả Đề án, Giám đốc Học viện đã thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Chủ nhiệm và Văn phòng Đề án 587.

Về phương hướng, nhiệm vụ trong năm tới, Vụ trưởng TC-CB nêu rõ, Học viện sẽ triển khai nghiêm túc quan điểm chỉ đạo của Nghị quyết số 18 và số 19-NQ/TW khóa XII, tiếp tục sắp xếp tổ chức theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; tập trung đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động trên các mặt công tác. Ngoài ra, Học viện sẽ tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác; đưa phần mềm tổ chức cán bộ vào sử dụng, tối ưu hóa và bảo đảm tính chính xác trong công tác cán bộ; tập trung xây dựng, hoàn thiện bộ cơ sở dữ liệu về cán bộ; tích hợp và chia sẻ dữ liệu trong hệ thống Học viện, góp phần xây dựng mô hình quản trị Học viện thông minh...

Đại biểu đến từ các cơ quan, đơn vị trực thuộc đã đưa ra nhiều ý kiến, đề xuất nhằm tập trung tìm giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; đổi mới phương thức tuyển chọn cán bộ, công tác cán bộ, bảo đảm công khai, minh bạch; thực hiện nghiêm công tác đánh giá, xếp loại cán bộ; rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục hành chính...

Sau khi nghe báo cáo tổng kết và ý kiến của các đại biểu, PGS, TS Nguyễn Duy Bắc nhấn mạnh, trong năm 2020, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và các cơ quan, đơn vị trực thuộc cần thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là tham mưu để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp của Học viện. Đồng chí Nguyễn Duy Bắc lưu ý, để làm tốt nhiệm vụ này, các cơ quan, đơn vị trực thuộc cần làm tốt công tác nhân sự, quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ...; cơ quan tham mưu về TC-CB phối hợp nhịp nhàng với cấp ủy các cấp tham mưu cho Đảng ủy, Ban Giám đốc về công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp của Học viện.

HOÀNG HÀ