Hà Tĩnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị

Thứ Hai, 06-07-2020, 18:35

Chiều 6-7, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư và đoàn công tác đã có buổi làm việc với Tỉnh ủy Hà Tĩnh về tình hình, kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 35 - CT/TW, ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về đại đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.  

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Võ Văn Thưởng đánh giá cao những kết quả đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Tĩnh đạt được trong nhiệm kỳ qua, đặc biệt trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn nhưng quy mô nền kinh tế tăng trưởng gấp 1,5 lần. GRDP bình quân đầu người tăng từ 44 triệu đồng (năm 2015) lên 62 triệu đồng (năm 2020). Đời sống người dân không ngừng được cải thiện, nâng cao, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. 

Về kết quả thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị tại Hà Tĩnh, đồng chí Võ Văn Thưởng cho rằng, công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 35 và các văn bản hướng dẫn của T.Ư được địa phương triển khai kịp thời, sâu sát đến toàn thể cán bộ, đảng viên, từ đó tạo được sự thống nhất cao về nhận thức, cách làm và tổ chức thực hiện một cách hiệu quả. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã chủ động thành lập các tiểu ban, tổ giúp việc đại hội, ban hành kế hoạch chỉ đạo hướng dẫn cho cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc triển khai thực hiện, đồng thời thành lập các đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiến hành kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở quá trình triển khai thực hiện. 

Cùng với việc chỉ đạo Đại hội đảng cấp cơ sở và một số đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở đạt kết cao, Hà Tĩnh đã chuẩn bị khá tốt công tác nhân sự cho Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; quan tâm, giữ vững môi trường chính trị ổn định từ cơ sở, phục vụ có hiệu quả công tác tổ chức đại hội đảng các cấp; tổ chức xây dựng báo cáo chính trị trình đại hội đảng bộ tỉnh được thực hiện kỹ lưỡng từ khâu dự thảo đến bước hoàn thiện; công tác thông tin, tuyên truyền được triển khai sâu rộng, kịp thời…

Đồng chí Võ Văn Thưởng lưu ý, thời điểm tổ chức đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng diễn ra trong bối cảnh có nhiều khó khăn. Vì vậy, tỉnh Hà Tĩnh cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, nhất là các chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; tiếp tục hoàn thiện, nâng cao chất lượng dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đảng bộ tỉnh, nhất là phải bao quát được tính hành động và thực tiễn cao, quán triệt phương châm  lấy kinh tế là trọng tâm, xây dựng đảng là then chốt, văn hóa là nền tảng tinh thần, xã hội và an ninh quốc phòng là trọng yếu, thường xuyên.

Ngoài ra, các cấp ủy đảng ở Hà Tĩnh cần nâng cao trách nhiệm trong quá trình góp ý các dự thảo trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; thực hiện chặt chẽ, chu đáo quy trình, quy định về công tác nhân sự tại đại hội đảng bộ cấp trên và đại hội tỉnh đảng bộ trong thời gian tới; tiếp tục giữ vững môi trường chính trị, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, tổ chức các phong trào thi đua yêu nước sâu rộng để Đại hội Đảng không chỉ là sự kiện chính trị quan trọng của Đảng mà còn là ngày hội của toàn dân. 

NGÔ TUẤN