Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị làm việc tại Quảng Ninh và Sơn La

Chủ Nhật, 08-12-2019, 01:59

Ngày 7-12, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư, Trưởng đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh để thông báo dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra đối với tỉnh về việc lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19-5-2018 về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, gắn với việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25-10-2017 về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, đồng chí Võ Văn Thưởng đánh giá cao quyết tâm của tỉnh, thực hiện các nghị quyết của T.Ư với các mục tiêu, nhiệm vụ rõ ràng, có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, tính đồng thuận cao, nhất là trong công tác xây dựng Ðảng, xây dựng đội ngũ cán bộ và sắp xếp tổ chức bộ máy. Về một số vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị tỉnh Quảng Ninh tiếp tục kiên trì thực hiện các chương trình, kế hoạch, nghị quyết của tỉnh đã triển khai trong lĩnh vực này, chú trọng tổng kết rút kinh nghiệm trong từng giai đoạn. Cần chuẩn bị thật tốt cho đại hội đảng bộ các cấp theo đúng tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, đặc biệt quan tâm đội ngũ cán bộ cấp ủy các cấp bảo đảm đáp ứng yêu cầu về phẩm chất, năng lực, uy tín, trình độ, bảo đảm cơ cấu; thực hiện hợp nhất một số cơ quan của Ðảng, Nhà nước có chức năng, nhiệm vụ tương đồng theo quy định, hướng dẫn của T.Ư. Ðồng chí lưu ý về mô hình cơ quan tham mưu giúp việc chung khối MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, tỉnh cần tinh gọn, tiết kiệm về nguồn lực, bộ máy con người nhưng phải đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội.

★ Ngày 7-12, Ðoàn kiểm tra của Bộ Chính trị do đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng Ban Dân vận T.Ư làm Trưởng đoàn đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Sơn La về công tác lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19-5-2018 về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, gắn với kết quả thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25-10-2017 về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, đồng chí Trương Thị Mai ghi nhận và biểu dương những kết quả bước đầu tỉnh Sơn La đạt được trong thực hiện Nghị quyết số 26 và Nghị quyết số 18 của T.Ư. Ðồng chí yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La tiếp tục quán triệt sâu sắc và làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến các nghị quyết nêu trên trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo sự đồng thuận cao hơn để thực hiện đạt kết quả tốt hơn. Ðồng chí đề nghị tỉnh tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện chủ trương thí điểm việc sáp nhập các cơ quan có chức năng, nhiệm vụ tương đồng được nêu trong các nghị quyết của T.Ư; thực hiện nghiêm và đúng quy định về lộ trình tinh giản biên chế đến năm 2021; đẩy mạnh triển khai các mô hình thí điểm ở những nơi có điều kiện và chủ động tháo gỡ khó khăn nảy sinh. Tiếp tục quan tâm phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội; tập trung tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Ðại hội XIII của Ðảng.

PV