Đề xuất phương án sắp xếp lại các tổng cục

Thứ Hai, 13-07-2020, 03:50

Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến chỉ đạo yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ tiếp tục rà soát chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, đánh giá hiệu quả hoạt động của các tổng cục và các đơn vị trực thuộc, đề xuất mô hình tổ chức phù hợp, sắp xếp lại các đơn vị trực thuộc tinh gọn, hiệu quả.

Cụ thể, giao Bộ Nội vụ tổng hợp kết quả rà soát nêu trên, xây dựng Đề án cơ cấu Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp các cơ quan có liên quan thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 8196/VPCP-TCCV về việc xây dựng Đề án chuyển Ban quản lý Làng văn hóa - du lịch các dân tộc Việt Nam từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về thành phố Hà Nội. Bộ Khoa học và Công nghệ rà soát, báo cáo sự cần thiết duy trì Ban quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc như tổ chức tương đương tổng cục, đề xuất sửa đổi Nghị định số 95/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ và các văn bản pháp luật khác về nội dung liên quan. Bộ Tài nguyên và Môi trường đề xuất tổ chức lại Tổng cục Khí tượng thủy văn, bảo đảm thiết thực, phù hợp.

Thủ tướng Chính phủ giao Văn phòng Chính phủ xem xét mô hình Cổng Thông tin điện tử Chính phủ để tổ chức phù hợp, hiệu quả, tinh gọn.

PV