Bế mạc Đại hội đại biểu tỉnh Quảng Trị lần thứ 17

Thứ Sáu, 16-10-2020, 17:44
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Trị khóa 17, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Chiều 16-10, sau ba ngày làm việc, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ 17, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thành công tốt đẹp.

Đại hội đã thảo luận và nhất trí thông qua Nghị quyết về phương hướng, mục tiêu và nhiệm vụ của Đảng bộ tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Mục tiêu tổng quát đến năm 2025 xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Tăng cường quốc phòng, an ninh; giữ vững chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Đẩy mạnh phát triển kinh tế gắn với giải quyết tốt các vấn đề xã hội, thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường; đưa tỉnh Quảng Trị  phát triển nhanh, bền vững.

Phấn đấu đến năm 2025, Quảng Trị trở thành tỉnh có trình độ phát triển thuộc nhóm trung bình cao cả nước.  

Để thực hiện mục tiêu này, Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ 17, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra một số chỉ tiêu với mức phấn đấu cao cho từng năm và cuối nhiệm kỳ, như: Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2020 - 2025 từ 7- 8%; giai đoạn 2025 - 2030 là trên 8%; GRDP bình quân đầu người năm 2025 đạt 80 - 90 triệu đồng, năm 2030 trên 150 triệu đồng.

Về xây dựng Đảng hàng năm có trên 85% số Đảng bộ, Ban Thường vụ cấp ủy cấp huyện, tương đương và tổ chức cơ sở đảng xếp loại “hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên.

Đến cuối nhiệm kỳ 2020- 2025, thành lập mới trên 30 tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước; 100% thôn, bản, khu phố có tổ chức đảng; kết nạp trên 7.500 đảng viên.

Để thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu đề ra, đại hội đã thông qua các nhóm giải pháp, đặc biệt những nhiệm vụ trọng tâm và các đột phá, đó là: Đẩy mạnh tái cơ cấu các ngành kinh tế gắn với thị trường tiêu thụ sản phẩm; thực hiện tốt định hướng phát triển vùng miền; đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; tiếp tục sắp xếp, đổi mới nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; thực hiện đồng bộ giải pháp huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư; xây dựng chính quyền tinh gọn, năng động, sáng tạo, liêm chính, hoạt động hiệu lực hiệu quả; đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Phát biểu bế mạc Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Lê Quang Tùng nhấn mạnh: Thành công của Đại hội lần này là sự mở đầu quan trọng cho chặng đường mới, đánh dấu một bước phát triển về chất, có ý nghĩa lịch sử quan trọng, cổ vũ toàn Đảng bộ, quân và dân trong tỉnh tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện và đồng bộ, phát triển với tốc độ nhanh và bền vững hơn.

Do đó, ngay sau Đại hội, cả hệ thống chính trị cần tập trung  tổ chức quán triệt sâu sắc kết quả và các văn kiện Đại hội; phát động các phong trào thi đua sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, sớm đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống.

Để thực hiện được nhưng mục tiêu nêu trên, mỗi cán bộ, đảng viên cần ra sức phấn đấu nâng mình lên ngang tầm với nhiệm vụ; đội ngũ cán bộ lãnh đạo ở mỗi cấp, mỗi ngành, địa phương, đơn vị phải nêu cao tinh thần đoàn kết, phải thực sự gương mẫu, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, thống nhất cao về nhận thức và hành động, quyết tâm đưa sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Quảng Trị lên một tầm cao mới.

Nghị quyết Đại hội cũng đã thông qua kết quả bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Trị khóa 17 gồm 51 đồng chí. Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Trị đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 15 ủy viên.

Đồng chí Lê Quang Tùng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2015 - 2020, tiếp tục được bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị khóa 17, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Các đồng chí Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị; Võ Văn Hưng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2015 - 2020 được đại hội tiếp tục tín nhiệm bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2020 - 2025...

Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng

 

LÂM QUANG HUY