Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối cơ quan tỉnh Quảng Ninh lần thứ IX

Thứ Bảy, 11-07-2020, 16:19
Ban chấp hành Đảng ủy Khối cơ quan tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2020-2025.

Sau hai ngày làm việc với tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, nêu gương, trách nhiệm, ngày 11-7, Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối cơ quan tỉnh Quảng Ninh lần thứ IX nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp.

Đại hội Đảng bộ Khối cơ quan tỉnh đã nhất trí bầu Ban chấp hành khóa IX, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 25 đồng chí; Bầu Bí thư trực tiếp tại Đại hội; Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường tái đắc cử Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan tỉnh Quảng Ninh khóa IX nhiệm kỳ 2020-2025 với tỷ lệ phiếu bầu đạt hơn 99%. Tại phiên họp thứ nhất Ban chấp hành đã bầu Ban thường vụ gồm bảy đồng chí; Bầu Ủy ban kiểm tra Đảng ủy gồm bảy đồng chí.

Nhiệm kỳ qua, với vị trí là cấp ủy trực thuộc tỉnh và là cấp trên trực tiếp của các tổ chức cơ sở đảng trong khối, Đảng ủy Khối các Cơ quan tỉnh đã thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của các tổ chức cơ sở đảng có sự gắn bó chặt chẽ và đóng góp quan trọng vào những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Trách nhiệm của cấp ủy, sự gương mẫu của cấp trên và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị được đề cao. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được chú ý, nâng cao chất lượng và hiệu quả; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được đẩy mạnh theo hướng thiết thực, cụ thể. Công tác tổ chức, cán bộ được kiện toàn kịp thời và đã quan tâm hơn công tác quản lý đảng viên, hoạt động của các tổ chức đảng trong toàn đảng bộ. Chất lượng, hiệu quả sinh hoạt cấp ủy, chi bộ có chuyển biến tích cực. Công tác kiểm tra, giám sát giữ gìn kỷ luật Đảng được thực hiện nghiêm túc; đồng bộ công tác kiểm tra của tổ chức đảng với công tác thanh tra. Công tác lãnh đạo các đoàn thể quần chúng có nhiều đổi mới. 

Nổi bật là đã triển khai có hiệu quả Đề án “Đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; thực hiện tinh giản bộ máy, biên chế của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Quảng Ninh”. Công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng được chú trọng hơn, gắn việc củng cố, kiện toàn mô hình tổ chức đảng, đoàn thể đồng bộ với tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, bảo đảm sự lãnh đạo của đảng và hoạt động của đoàn thể phù hợp với điều kiện thực tế; khắc phục căn bản việc bí thư cấp ủy không phải là người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối cơ quan tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2020-2025, đã nhất trí thông qua Nghị quyết, phương hướng, nhiệm vụ với mục tiêu tổng quát tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, bản lĩnh chính trị của các cấp ủy, tổ chức đảng gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị, đoàn thể vững mạnh; phát huy dân chủ, sức mạnh đoàn kết thống nhất, đổi mới, sáng tạo và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện; hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đảng bộ góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và mục tiêu xây dựng Quảng Ninh là tỉnh dịch vụ, công nghiệp hiện đại; trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030.

QUANG THỌ