Ðại hội đại biểu Ðảng bộ Quân chủng Phòng không - Không quân

Thứ Ba, 04-08-2020, 01:53

Ngày 3-8, Ðảng bộ Quân chủng Phòng không - Không quân (PK - KQ) khai mạc Ðại hội đại biểu lần thứ 10, nhiệm kỳ 2020-2025. Ðại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy T.Ư, Bộ trưởng Quốc phòng dự và chỉ đạo Ðại hội.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Ðảng bộ Quân chủng PK - KQ luôn chấp hành nghiêm sự lãnh đạo của Ðảng, Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng; nội bộ đoàn kết thống nhất, đổi mới, sáng tạo, nỗ lực vượt qua những khó khăn, thách thức, có nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong Quân chủng hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ Quân chủng lần thứ 9 đề ra.

Phát biểu tại Ðại hội, thay mặt Thường vụ Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng, Ðại tướng Ngô Xuân Lịch ghi nhận và biểu dương những thành tích Ðảng bộ Quân chủng đạt được trong nhiệm kỳ qua. Ðại tướng Ngô Xuân Lịch yêu cầu Ðảng bộ Quân chủng cần tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Quân ủy T.Ư về quân sự, quốc phòng, xác định chủ trương, biện pháp lãnh đạo sát với nhiệm vụ của Quân chủng; nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời, quản lý điều hành bay và các nhiệm vụ đột xuất, bảo vệ vững chắc bầu trời Tổ quốc. Tập trung lãnh đạo xây dựng Quân chủng vững mạnh toàn diện, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Ðảng bộ có nhiều chủ trương, giải pháp đổi mới công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tạo sự thống nhất cao về nhận thức, ý chí hành động; cán bộ, chiến sĩ Quân chủng PK - KQ phải luôn kiên định vững vàng về chính trị; tin tưởng và làm chủ vũ khí, trang bị, kỹ thuật mới, hiện đại; nêu cao tinh thần cảnh giác, không để bị động, bất ngờ. Cùng với đó, lãnh đạo thực hiện tốt chủ trương xây dựng Quân chủng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại theo lộ trình; tiếp tục điều chỉnh tổ chức, biên chế Quân chủng tinh, gọn, mạnh; nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu, đổi mới công tác huấn luyện, diễn tập cho các đối tượng; coi trọng huấn luyện bay, bảo đảm an toàn bay... Ðại tướng Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh, Ðảng bộ Quân chủng PK - KQ cần coi trọng xây dựng Ðảng bộ trong sạch, vững mạnh về chính trị, tổ chức và đạo đức, có năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới…

★ Mới đây, Tỉnh ủy Cà Mau chỉ đạo các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tiếp tục nâng cao chất lượng báo cáo chính trị phục vụ đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở. Theo đó, bảo đảm dự báo sát tình hình, xác định đúng tiềm năng, thế mạnh, lợi thế cạnh tranh, sự khác biệt để đề ra các mục tiêu, chỉ tiêu có tính phấn đấu cao, các nhiệm vụ, giải pháp đồng bộ, toàn diện, có tính khả thi cao về xây dựng, chỉnh đốn Ðảng, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh; lựa chọn đúng nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp đột phá để phát triển nhanh, bền vững đối với địa phương trong nhiệm kỳ mới, với tầm nhìn đến năm 2030 và năm 2045.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu báo cáo kiểm điểm của cấp ủy phải nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình với thái độ nghiêm túc, thẳng thắn, cầu thị. Các Huyện ủy, Thành ủy, Ðảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy cần tập trung kiểm điểm rõ ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân trong lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị; triển khai thực hiện các nghị quyết, quy định của Trung ương về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Ðảng, đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, thực hiện trách nhiệm nêu gương gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ðại hội đảng bộ cấp trên cơ sở chú trọng kiểm điểm việc thực hiện các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Ðảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc của cấp ủy; việc đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách, lề lối làm việc, qua đó xác định rõ trách nhiệm của cá nhân đối với những hạn chế, khuyết điểm của tập thể để đề ra lộ trình, biện pháp phù hợp nhằm sớm sửa chữa, khắc phục...

PV và CTV