Tăng cường hợp tác quốc tế về kinh tế biển

Thứ Năm, 21-05-2020, 04:18

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa phê duyệt Ðề án hợp tác quốc tế về phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030.

Mục tiêu của Ðề án là thúc đẩy đồng bộ, trọng tâm, trọng điểm các hoạt động hợp tác quốc tế về phát triển bền vững kinh tế biển nhằm huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tri thức, kinh nghiệm và tranh thủ tối đa sự ủng hộ của các nước, tổ chức quốc tế và đối tác, góp phần thực hiện thành công các quan điểm, mục tiêu, chủ trương lớn, khâu đột phá và giải pháp chủ yếu được đề ra tại Nghị quyết số 36-NQ/TW; nâng cao vai trò và vị thế của Việt Nam trong khu vực và trên trường quốc tế… Ðề án nêu rõ sáu nhiệm vụ về hợp tác quốc tế, trong đó có nhiệm vụ: Quản trị biển và đại dương, quản lý tổng hợp vùng bờ; phát triển kinh tế biển, ven biển; nâng cao đời sống nhân dân, xây dựng văn hóa biển, xã hội gắn bó, thân thiện với biển,...

PV