Quảng Ngãi phấn đấu vươn lên thành tỉnh phát triển khá khu vực miền trung

Thứ Ba, 20-10-2020, 02:04
Cầu Cổ Lũy, công trình chào mừng Ðại hội Ðảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ 20.

Sau hơn 30 năm tái lập tỉnh, Quảng Ngãi đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên nhiều lĩnh vực. Nắm lấy thời cơ và vận hội mới, Quảng Ngãi quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức, phấn đấu vươn lên trở thành tỉnh phát triển khá của khu vực miền trung vào năm 2025.

Ðể làm được điều này, Ðảng bộ, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và người dân phải chung sức, đồng lòng vượt lên chính mình, đổi mới tư duy, quyết liệt hành động tạo sức bật phát triển mới trên tất cả các ngành, lĩnh vực, trong đó doanh nghiệp chính là trung tâm và lực lượng phát triển chủ yếu.

Những thành tựu đạt được

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Ðảng bộ tỉnh Quảng Ngãi đã đoàn kết, lãnh đạo quân và nhân dân tỉnh nỗ lực thực hiện Nghị quyết Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh lần thứ 19 đạt một số kết quả quan trọng. Kinh tế tiếp tục phát triển; quy mô tổng sản phẩm tăng khá; ba nhiệm vụ đột phá và ba nhiệm vụ trọng tâm được tập trung chỉ đạo thực hiện đạt một số kết quả khả quan, trong đó, thực hiện đạt 19/25 nhóm chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu giai đoạn 2016 - 2020. 

Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) bình quân giai đoạn 2016 - 2020 tăng 4,83%/năm, trong đó, công nghiệp  đóng góp lớn vào tăng trưởng kinh tế với tổng giá trị sản xuất ngành công nghiệp 5 năm qua ước đạt 584.106 tỷ đồng, chiếm 70% tổng giá trị sản xuất của toàn tỉnh. Tỷ lệ lao động trong ngành công nghiệp - xây dựng trong tổng lao động chiếm 32%. Năm 2020, GRDP bình quân đầu người ước đạt 2.791 USD, gấp 1,21 lần so với năm 2015.

Hạ tầng kinh tế - xã hội có bước phát triển khá. Trong  5 năm,  có khoảng 1.240 dự án, công trình được đầu tư, xây dựng. Một số dự án lớn đề ra trong Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ tỉnh lần thứ 19 và các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy đến nay cơ bản đã hoàn thành như: Cầu Cổ Lũy, cầu Thạch Bích, đường cao tốc Ðà Nẵng - Quảng Ngãi, quốc lộ 1 (đoạn Dốc Sỏi - Khu công nghiệp VSIP), cảng Bến Ðình và một số công trình y tế được đầu tư, đưa vào sử dụng, tạo diện mạo mới, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Ðến nay, 98,3% đường tỉnh, 77,2% đường huyện, 68,2% đường xã, 41,6% đường giao thông nông thôn được nhựa hóa, cứng hóa; 100% xã phủ lưới điện quốc gia.

Môi trường đầu tư, kinh doanh, thu hút đầu tư từng bước được cải thiện, có mặt chuyển biến tích cực. Ðã thu hút hơn 780 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký khoảng 320.401 tỷ đồng và 64 dự án FDI tổng vốn đăng ký 1,954 tỷ USD. Trong đó, một số dự án đã đi vào hoạt động như thép Hòa Phát, Doosan Vina, các dự án trong khu công nghiệp VSIP, góp phần hình thành các sản phẩm mới, tăng quy mô nền kinh tế cũng như giải quyết việc làm, tăng nguồn thu cho ngân sách tỉnh. Toàn tỉnh hiện có hơn 6.700 doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn, đóng góp hơn 70% vào tổng thu nhập nội địa, là nguồn lực nội sinh vô cùng quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng, phát triển kinh tế - xã hội.  Bên cạnh đó, các chính sách an sinh xã hội được thực hiện kịp thời; xây dựng và phát triển văn hóa, con người được chú trọng; chất lượng giáo dục và đào tạo được nâng lên; sự nghiệp y tế tiếp tục được quan tâm đầu tư phát triển; công tác nội chính, đối ngoại được tăng cường; cải cách hành chính đạt một số kết quả, quốc phòng, an ninh được giữ vững.

Tư duy mới, tầm nhìn mới

Với mong muốn đổi mới, khát vọng vươn lên,  Quảng Ngãi xác định nhiệm kỳ tới là: Khơi dậy niềm tự hào, ý chí, khát vọng, niềm tin phát triển trong mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân. Ðổi mới mạnh mẽ tư duy; khơi dậy mọi tiềm năng, nguồn lực, tạo động lực mới cho sự phát triển nhanh và bền vững. Phát triển kinh tế cả chiều rộng và chiều sâu, lấy tăng trưởng, phát triển theo chiều sâu, bền vững làm hướng chủ đạo. Phát triển hài hòa giữa kinh tế với văn hóa - xã hội, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu. Lấy giá trị văn hóa, con người làm nền tảng, sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm sự phát triển bền vững.  Xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, văn minh. Nhà nước làm tốt vai trò kiến tạo để mọi người được trao cơ hội phát triển, không ai bị bỏ lại phía sau. Nhân dân là trung tâm, là chủ thể của công cuộc đổi mới. Lấy hạnh phúc, ấm no của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu. Phát triển kinh tế - xã hội đi đôi với bảo đảm quốc phòng, an ninh; giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội, tạo môi trường ổn định cho phát triển bền vững.

Xác định rõ quan điểm phát triển, Quảng Ngãi tiếp tục phát huy tinh thần “Ðoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển” để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện thành công nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và xây dựng Ðảng theo mục tiêu tổng quát của 5 năm tới là: Xây dựng Ðảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, xứng đáng với niềm tin của nhân dân; khơi dậy niềm tự hào, phát huy truyền thống anh hùng, sức mạnh đoàn kết và khát vọng phát triển; đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, năng suất lao động, năng lực cạnh tranh; nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân; bảo đảm quốc phòng, an ninh, ổn định chính trị - xã hội. Phấn đấu đến năm 2025, Quảng Ngãi trở thành tỉnh phát triển khá của vùng miền trung; tạo tiền đề để đến năm 2030, trở thành tỉnh phát triển khá, có thu nhập bình quân đầu người ít nhất bằng mức bình quân của cả nước. 

Quảng Ngãi phấn đấu vươn lên thành tỉnh phát triển khá khu vực miền trung -0
 Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi kiểm tra công trình cầu Cổ Lũy.

Phát triển nhanh và bền vững

Ðể hoàn thành mục tiêu nêu trên, cùng với việc thực hiện toàn diện, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp để thúc đẩy phát triển mọi mặt của tỉnh, Quảng Ngãi sẽ tập trung chỉ đạo thực hiện phát triển kinh tế - xã hội xoay quanh bốn mục tiêu chủ yếu; đồng thời tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả bốn nhiệm vụ trọng tâm, ba đột phá chiến lược và phát triển hài hòa, bền vững giữa các vùng kinh tế.

- Về mục tiêu chủ yếu: Thứ nhất, phát triển kinh tế đi đôi với bền vững môi trường. Ðó là, giải quyết hài hòa các mối quan hệ giữa tăng trưởng nhanh và phát triển bền vững; duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế cao gắn với bền vững môi trường; giảm phụ thuộc sự tăng trưởng kinh tế vào sản phẩm lọc hóa dầu; tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp - dịch vụ - nông, lâm nghiệp và đẩy mạnh hội nhập; giảm tỷ trọng lao động trong nông nghiệp; tăng tỷ trọng lao động trong các ngành công nghiệp, dịch vụ; nâng mức thu nhập bình quân đầu người cao hơn mức trung bình của cả nước; hình thành và phát triển các cụm ngành hợp lý, có lợi thế; đưa Quảng Ngãi trở thành một trong những địa phương phát triển mạnh kinh tế biển đảo.

Thứ hai, thực hiện công bằng và hòa nhập xã hội. Cải thiện môi trường sống, làm việc của người dân thông qua việc cải thiện chất lượng y tế và chăm sóc sức khỏe; văn hóa, thể dục, thể thao; bảo đảm giáo dục cơ bản, có chất lượng cho tất cả mọi người. Xây dựng nền giáo dục mở, thực học, thực nghiệm, dạy tốt, học tốt, quản lý tốt; có cơ cấu và phương thức giáo dục hợp lý, gắn với xây dựng xã hội học tập; bảo đảm các điều kiện nâng cao chất lượng; chuẩn hóa, hiện đại hóa, dân chủ hóa, xã hội hóa và hội nhập quốc tế. Có giải pháp giảm nghèo một cách bền vững, căn cơ. Tạo điều kiện cho các đối tượng yếu thế trong xã hội tiếp cận các điều kiện phát triển (người khuyết tật, người già, trẻ em có điều kiện khó khăn, bình đẳng giới và các chính sách an sinh xã hội khác). Cải thiện cơ hội tiếp cận giáo dục, trong đó chính sách dành cho trẻ em người dân tộc thiểu số là chính sách ưu tiên. Xây dựng cơ chế, phương thức hoạt động thị trường lao động ngày càng hiệu quả. Giải quyết tốt công ăn, việc làm cho người lao động.

Thứ ba, nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Ðẩy mạnh cải cách hành chính; cải cách lề lối, tác phong trong hoạt động quản lý nhà nước; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước hiệu quả; xây dựng, đánh giá hiệu quả công việc thông qua việc xây dựng, ứng dụng các Chỉ số đo lường hiệu quả công việc (KPI). Tiếp tục chuyển đổi vai trò của Nhà nước trong nền kinh tế từ vị thế của một nhà quản lý truyền thống sang vị thế là chủ thể điều tiết và hỗ trợ một cách hiệu quả. Áp dụng nguyên tắc thị trường đối với các quyết sách kinh tế; bảo đảm cạnh tranh công bằng. Tăng cường trách nhiệm giải trình của nhà nước. Nâng cao văn hóa, trách nhiệm, đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Thứ tư, bảo đảm quốc phòng, giữ vững an ninh, trật tự an toàn xã hội.

- Về nhiệm vụ trọng tâm: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Ðảng và hệ thống chính trị, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Ðảng bộ, chính quyền và hệ thống chính trị. Cải cách hành chính; nâng cao thứ hạng các chỉ số về cải cách hành chính, hiệu quả quản trị và hành chính công, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Ðẩy mạnh phát triển du lịch, từng bước trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Ðẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững ở các huyện miền núi.

- Về các đột phá: Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đẩy mạnh phát triển công nghiệp. Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, trọng tâm là xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Ðầu tư, phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, tạo động lực cho phát triển. Theo đó, quan điểm về phát triển công nghiệp trong thời gian tới là phải tăng tỷ trọng các ngành công nghiệp công nghệ cao; đẩy mạnh thu hút, phát triển công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp ngoài dầu. Vì vậy, cần tập trung huy động các nguồn lực để đầu tư hoàn thiện hạ tầng khu kinh tế (KKT) Dung Quất, các khu, cụm công nghiệp, nhất là nguồn lực của các nhà đầu tư, kinh doanh hạ tầng. Phối hợp bộ, ngành T.Ư  xây dựng Trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia trên địa bàn KKT Dung Quất; chuẩn bị các điều kiện để thực hiện các dự án điện khí tại KKT Dung Quất... Phấn đấu giai đoạn 2021 - 2025, KKT Dung Quất và các khu công nghiệp Quảng Ngãi thu hút khoảng 1 đến 1,5 tỷ USD; đến năm 2025, kim ngạch xuất khẩu đạt 950 triệu USD, giải quyết việc làm cho hơn 77.000 lao động.

Tỉnh Quảng Ngãi tập trung  phát triển hài hòa, bền vững giữa các vùng kinh tế. Trong đó, xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù thu hút đầu tư vào khu vực miền núi; phát triển nông nghiệp theo chiều sâu, dựa vào khoa học, công nghệ, có năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh và giá trị gia tăng cao; phát triển kinh tế biển đồng bộ cả công nghiệp, dịch vụ, du lịch biển, nuôi trồng, khai thác, chế biến hải sản, dịch vụ hậu cần và hạ tầng thủy sản...

ÐẶNG VĂN MINH

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi