Phát triển bền vững Vùng kinh tế trọng điểm phía nam

Thứ Bảy, 20-07-2019, 03:38

Ngày 19-7, Thủ tướng Chính phủ ký Chỉ thị số 19/CT-TTg về các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng và phát triển bền vững Vùng kinh tế trọng điểm phía nam. Theo đó, một trong những mục tiêu quan trọng là phát triển kinh tế bền vững đi đôi với bảo đảm công bằng, ổn định chính trị xã hội, hài hòa giữa các mục tiêu về phát triển kinh tế, phát triển xã hội và cải thiện môi trường sinh thái với việc bảo vệ và phát triển rừng; phát triển công nghiệp gắn với bảo vệ môi trường đô thị, nguồn nước và không khí;…

Ðể đạt được những mục tiêu trên, Chỉ thị nêu ra ba nhóm giải pháp về cơ chế, chính sách; liên kết các ngành, lĩnh vực và nguồn lực. Theo đó, yêu cầu Bộ Kế hoạch và Ðầu tư bổ sung, tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện chính sách pháp luật về đầu tư công, làm cơ sở thúc đẩy tiến độ triển khai các dự án đầu tư công... Bộ Tài chính nghiên cứu, hoàn chỉnh quy định về phương thức khai thác tài sản kết cấu hạ tầng; cho thuê quyền khai thác tài sản, chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản...

PV