Hà Nam nâng cao chất lượng mô hình Dân vận khéo

Thứ Tư, 04-12-2019, 05:03
Việc áp dụng khoa học - kỹ thuật trong trồng bưởi da xanh đã đem lại hiệu quả kinh tế cao cho nhiều hộ dân ở xã Thạnh Tây, huyện Tân Biên (Tây Ninh). Ảnh: ÐỨC HOẢNH

Thời gian qua, phong trào thi đua Dân vận khéo được các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể tỉnh Hà Nam triển khai với nhiều hình thức đa dạng, thiết thực, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Trong công tác xây dựng hệ thống chính trị, phong trào Dân vận khéo với 1.649 mô hình được tập trung chỉ đạo gắn với thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, cải cách thủ tục hành chính, đổi mới lề lối, tác phong làm việc, nâng cao trách nhiệm đạo đức công vụ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và giải quyết các vấn đề tồn đọng bức xúc, những khó khăn, vướng mắc của nhân dân ngay từ cơ sở; góp phần phòng, chống biểu hiện suy tho&a

Ðể phong trào thi đua Dân vận khéo đạt hiệu quả cao hơn, đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong tình hình mới, Tỉnh ủy Hà Nam chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể tiếp tục nâng cao trách nhiệm, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về phong trào thi đua Dân vận khéo. Tiếp tục củng cố hệ thống dân vận và đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện phong trào thi đua Dân vận khéo; kịp thời tuyên truyền, biểu dương, nhân rộng những điển hình phong trào thi đua này.

* Năm 2020, tỉnh Tây Ninh phấn đấu tổng sản phẩm (GRDP) tăng 8% trở lên, thu nhập bình quân đạt 70 triệu đồng/người/năm; giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản tăng 3%; giá trị sản xuất nông nghiệp tăng từ 14,5% trở lên; dịch vụ tăng từ 6,5%, thu ngân sách nhà nước đạt 10.000 tỷ đồng; giảm 0,7% số hộ nghèo; thêm 17.000 lao động có việc làm. Một trong những giải pháp quan trọng được tỉnh tập trung để đạt được các chỉ tiêu nêu trên, là: rà soát, đánh giá, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch chung, quy hoạch ngành, quy hoạch sử dụng đất nhằm tháo gỡ ách tắc trong kêu gọi, thu hút đầu tư, phát triển kinh tế, phục vụ nhu cầu của nhân dân. Tỉnh xây dựng phương án sắp xếp đất đai tại các công ty nông nghiệp để quản lý, sử dụng hiệu quả đất đai; đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp, chú trọng thu hút ngành năng lượng tái tạo, bổ sung quy hoạch thêm các khu, cụm công nghiệp tại địa bàn hai huyện: Trảng Bàng, Dương Minh Châu và TP Tây Ninh; có giải pháp thu hút đầu tư vào khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài và Xa Mát... Tiếp tục củng cố, sắp xếp, kiện toàn các tổ chức, bộ máy cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị các cấp, đơn vị sự nghiệp công lập; tinh giản biên chế theo lộ trình; xây dựng đề án hợp nhất, sáp nhập cơ quan có chức năng tương đồng. Trước mắt, tỉnh xây dựng đề án hợp nhất Báo Tây Ninh và Ðài Phát thanh - Truyền hình tỉnh.

Năm 2019, GRDP của Tây Ninh tăng 8,4%, thu nhập bình quân đạt 68 triệu đồng/người/năm, tăng 8,87% so cùng kỳ năm 2018. Giá trị sản xuất công nghiệp tăng 16,5%; giá trị sản xuất các ngành dịch vụ tăng 10% so cùng kỳ năm 2018. Thu ngân sách nhà nước đạt 9.366 tỷ đồng, bằng 117,1% dự toán, tăng 22,1%, thu hút đầu tư nước ngoài được 34 dự án. Toàn tỉnh hiện có 42/80 xã nông thôn mới; tỷ lệ hộ nghèo còn 0,85%.

PV và TTXVN