Giới thiệu Sách trắng công nghiệp Việt Nam 2019

Thứ Tư, 23-10-2019, 09:28

Ngày 22-10, tại Hà Nội, Bộ Công thương phối hợp Tổ chức Phát triển công nghiệp Liên hợp quốc (UNIDO) tổ chức hội thảo Kết thúc dự án "Hỗ trợ Chính phủ Việt Nam trong việc xây dựng chiến lược ngành công nghiệp và các chính sách liên quan thông qua xây dựng năng lực thể chế" và giới thiệu Sách trắng công nghiệp Việt Nam 2019.

Dự án do Hàn Quốc tài trợ, Bộ Công thương và UNIDO thực hiện từ năm 2016. Trong đó, Sách trắng chỉ ra những nút thắt và các vấn đề bất cập chính cần phải được khắc phục ở cấp vĩ mô và cấp ngành, đồng thời đưa ra các kiến nghị chính sách nhằm đạt được mục tiêu của Chính phủ là thúc đẩy công nghiệp hóa thông qua nỗ lực nâng cao giá trị gia tăng và cải tiến công nghệ có tính đến tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và già hóa dân số.

Sách trắng giúp các nhà hoạch định chính sách, các nhà nghiên cứu, cộng đồng doanh nghiệp có được thông tin hữu ích về các ngành công nghiệp Việt Nam, và là công cụ hữu hiệu trong quá trình phân tích, hoạch định chính sách công nghiệp.

PV