Con số ấn tượng

Thứ Hai, 24-06-2019, 04:27

61.872 tỷ đồng là tổng giá trị gói thầu được thực hiện đấu thầu qua mạng trong ba năm 2016 - 2018. Trong đó, tổng giá trúng thầu là 57.266 tỷ đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm 7,44%. Số lượng gói thầu được thực hiện đấu thầu qua mạng trong cùng giai đoạn này đạt 30.527 gói thầu.