Bắc Giang phấn đấu trở thành trung tâm công nghiệp

Thứ Năm, 21-05-2020, 04:18
Sản xuất tấm tế bào quang điện tại Khu công nghiệp Vân Trung, Bắc Giang.

Tỉnh ủy Bắc Giang vừa ban hành Kế hoạch chiến lược phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035.

Tỉnh phấn đấu đến năm 2030, Bắc Giang trở thành một trong những trung tâm công nghiệp trong khu vực. Tỉnh cũng đặt ra các mục tiêu cụ thể như: Giai đoạn 2021-2030, giá trị sản xuất công nghiệp tăng bình quân 21 đến 22%/năm; tỷ trọng công nghiệp trong cơ cấu kinh tế đến năm 2030 chiếm 55 đến 60%.

Ðể hoàn thành các mục tiêu nêu trên, tỉnh Bắc Giang rà soát hiện trạng quỹ đất hiện có trên phạm vi toàn tỉnh để mở rộng quy hoạch sử dụng đất của các khu, cụm công nghiệp đang hoạt động; đồng thời xác định khu vực, vị trí cụ thể để dự kiến xây dựng các khu, cụm công nghiệp trong tương lai. Dự kiến từ nay đến năm 2030, tỉnh bổ sung quy hoạch và thu hút đầu tư thêm 10 khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ lớn, 20 cụm công nghiệp vừa và nhỏ.

* Tỉnh Vĩnh Phúc đã quan tâm đầu tư và phát huy hiệu quả hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở. Hiện nay, toàn tỉnh đã xây dựng được 1.367 nhà văn hóa/1.384 thôn, tổ dân phố. Tỉnh đã phê duyệt Ðề án nâng cao hiệu quả hoạt động các thiết chế văn hóa thể thao cơ sở trên địa bàn tỉnh đến năm 2025. Theo đó, tỉnh sẽ hoàn thiện đầy đủ, đồng bộ hệ thống thiết chế văn hóa thể thao cấp huyện, cấp xã, thôn, tổ dân phố nhằm khai thác, phát huy hiệu quả hoạt động. Tỉnh khuyến khích và cho phép cá nhân, tổ chức ngoài công lập được liên doanh, liên kết đầu tư xây dựng xã hội hóa đối với các hoạt động thiết chế văn hóa, thể thao cấp xã, thôn, thu hút và tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân thường xuyên đến sinh hoạt, hưởng thụ văn hóa, luyện tập thể dục, thể thao, tránh lãng phí.

PV