Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên

Thứ Bảy, 07-12-2019, 02:15

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Chỉ thị số 31/CT-TTg về tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống (ÐÐ-LS) cho học sinh, sinh viên (HS-SV). Theo đó, Thủ tướng yêu cầu Bộ Giáo dục và Ðào tạo (GD-ÐT) tăng cường giáo dục ÐÐ-LS cho HS-SV thông qua các hoạt động GD-ÐT và trải nghiệm. Ðẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; khuyến khích cán bộ, nhà giáo, HS-SV xây dựng các bài giảng, vi-đê-ô clip, hình ảnh, bài viết về giáo dục ÐÐ-LS phù hợp từng cấp học, trình độ đào tạo; hướng dẫn học sinh thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy phù hợp lứa tuổi.

Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức nghề nghiệp, lối sống văn hóa cho HS-SV gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng và nhân rộng mô hình tốt, điển hình tiêu biểu trong giáo dục ÐÐ-LS cho HS-SV. Bộ GD-ÐT chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các quy định pháp luật về xây dựng trường học an toàn, lành mạnh, thân thiện; các đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt về giáo dục ÐÐ-LS; xây dựng văn hóa trường học...

Ðồng thời tiếp tục rà soát đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy môn học giáo dục đạo đức, các môn học chính khóa và các hoạt động giáo dục khác có liên quan; các cơ sở đào tạo giáo viên chú trọng đổi mới nội dung, chương trình đào tạo giáo viên về đạo đức nhà giáo; tăng cường vai trò, trách nhiệm của hiệu trưởng, giáo viên chủ nhiệm, cố vấn học tập, giáo viên tư vấn tâm lý, cán bộ Ðoàn, Hội, Ðội, giáo viên các bộ môn; phát huy vai trò và trách nhiệm nêu gương của cán bộ quản lý, nhà giáo về ÐÐ-LS, không dạy thêm, học thêm trái quy định; đổi mới phương pháp đánh giá đạo đức, khen thưởng, kỷ luật đối với HS-SV. Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư tăng cường công tác quản lý và chịu trách nhiệm về công tác giáo dục ÐÐ-LS cho HS-SV thuộc phạm vi quản lý; bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường; xem xét bố trí nhân viên làm công tác tư vấn tâm lý trong trường phổ thông phù hợp điều kiện thực tiễn của địa phương và bảo đảm không làm tăng biên chế. Bộ Công an đẩy mạnh các biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự xã hội, nhất là khu vực chung quanh trường học; phối hợp ngành giáo dục phòng, chống, xử lý tình trạng bạo lực học đường, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật liên quan HS-SV…