Công bố 28 Ủy viên Hội đồng Giáo sư nhà nước nhiệm kỳ 2018-2023

Thứ Sáu, 14-06-2019, 18:10

NDĐT- Hội đồng Giáo sư nhà nước vừa công bố danh sách 28 Giáo sư là Ủy viên Hội đồng giáo sư nhà nước nhiệm kỳ 2018-2023. Các Giáo sư này đồng thời là Chủ tịch của 28 Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành năm 2019.

Hội đồng Giáo sư nhà nước vừa công bố danh sách 28 Giáo sư là Ủy viên Hội đồng giáo sư nhà nước nhiệm kỳ 2018-2023. Các Giáo sư này đồng thời là Chủ tịch của 28 Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành năm 2019.

Hội đồng Giáo sư nhà nước cũng có Quyết định thành lập 28 Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành năm 2019 với tổng số 276 thành viên, đa số có chức danh Giáo sư. Mỗi Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành có từ 7 đến 15 thành viên, gồm: chủ tịch, phó chủ tịch, thư ký và các ủy viên.

LÊ HÀ