Xây dựng quận 6 theo hướng văn minh, hiện đại, nghĩa tình

Thứ Năm, 06-08-2020, 20:47
Hạ tầng kỹ thuật của quận 6 được đầu tư xây dựng ngày càng hoàn chỉnh, khang trang.

“Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị quận trong sạch, vững mạnh; chăm lo đời sống của nhân dân tốt hơn, đưa quận phát triển theo hướng văn minh, hiện đại, nghĩa tình”, là mục tiêu quan trọng mà Đại hội đại biểu Đảng bộ quận 6 lần thứ 12 (nhiệm kỳ 2020 - 2025) đã xác định.

Theo Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận 6 Lê Văn Tân, trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ quận đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn hệ thống chính trị phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, gắn bó mật thiết với nhân dân, tập trung thực hiện các chỉ tiêu và cơ bản hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ quận lần thứ 11 đề ra. Từ đó, tạo được sự thay đổi và chuyển biến tích cực về kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo đảm quốc phòng và an ninh; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. 

Đạt được những kết quả quan trọng trên là nhờ có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Thành ủy, UBND thành phố cùng với tinh thần đoàn kết, thống nhất trong toàn hệ thống chính trị quận, sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy quận, nhất là sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn.

Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận 6 Ngô Thành Luông cho biết, trong 5 năm (2015 - 2020), kinh tế của quận duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tỷ trọng các ngành dịch vụ tăng nhanh. Doanh thu thương mại - dịch vụ tăng bình quân hằng năm đạt 23,27% (chỉ tiêu là 22%); giá trị sản xuất công nghiệp tăng bình quân hằng năm đạt 8,14% (chỉ tiêu là 8%); doanh thu các ngành dịch vụ chiếm 87,56% và ngành công nghiệp chiếm 12,44% tổng giá trị sản phẩm bình quân hằng năm trên địa bàn. 
 
Ngay từ năm 2016, quận đã đạt mục tiêu thu ngân sách hơn 1.000 tỷ đồng, trước một năm so với mục tiêu phấn đấu như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận đã xác định. Đến nay, tổng thu ngân sách nhà nước giai đoạn 2015 - 2019 trên địa bàn quận hơn 5.895 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 11,34%/năm. Năm 2014, quận 6 có 2.713 doanh nghiệp (DN) đăng ký hoạt động, đến năm 2019 đạt 5.946 DN, tăng 219,16%. 

Trong giai đoạn 2015 - 2019, quận đã giải quyết việc làm cho 61.294 người, kéo giảm tỷ lệ thất nghiệp trên địa bàn xuống dưới 4%; bảo đảm toàn bộ các gia đình người có công với cách mạng có mức sống cao hơn mức trung bình của hộ dân trên địa bàn thành phố... Quận cũng đã hoàn thành chương trình “Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2015 - 2020” trước một năm so với chỉ tiêu của Nghị quyết và trước ba năm so với kế hoạch của UBND thành phố.
 
Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được tăng cường với trọng tâm là thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh… đã góp phần củng cố vững chắc hơn nữa niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ quận, tạo sự thống nhất trong nội bộ và đồng thuận của xã hội. Công tác cán bộ được chú trọng, nhất là đã thực hiện đúng quy trình, thủ tục quy định. Việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, nhất là chi bộ, được tập trung. Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng được tăng cường; việc giải quyết các thông tin phản ánh liên quan các tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước được cấp ủy quận quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm và kịp thời; bước đầu góp phần nâng cao năng lực, trách nhiệm phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ và đảng viên. Công tác vận động nhân dân, hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội đạt nhiều kết quả tích cực; vận động và tập hợp hiệu quả đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trong các phong trào, cuộc vận động tại địa phương.

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy quận 6 Lê Thị Hờ Rin khẳng định, với tinh thần quyết tâm, đoàn kết, Đảng bộ quận 6 tiếp tục phấn đấu hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2020 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030; đưa quận tiếp tục phát triển theo hướng văn minh, hiện đại, nghĩa tình. Tập trung khai thác tốt mọi nguồn lực để phát triển kinh tế, đô thị hiện đại, xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ; phát triển văn hóa lành mạnh, đa dạng, phong phú; bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, hướng tới xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ, hạnh phúc; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tăng cường công tác quốc phòng - quân sự. 

Cùng với đó, tiếp tục xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị quận trong sạch, vững mạnh; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, tăng cường thực hiện dân chủ và kỷ cương trên các lĩnh vực.

HOÀNG LIÊM