Phát triển không gian xanh trong đô thị

Thứ Năm, 24-09-2020, 10:18

Cây xanh đô thị (CXĐT) có vai trò giảm sự nhiễm bẩn môi trường không khí, điều hòa nhiệt độ, cản bớt tiếng ồn, tăng đa dạng sinh học khu vực, góp phần cải thiện môi trường sống của người dân. Không gian xanh (KGX) trong đô thị làm cho các thành phố trở nên xanh, sạch, đẹp, tạo dựng bản sắc cho mỗi đô thị.

Phát triển KGX trong các đô thị đã từng bước được chú trọng, diện tích cây xanh tăng dần cả về số lượng và chất lượng, góp phần thay đổi diện mạo đô thị. Các khu đô thị xanh, đô thị sinh thái có mật độ cây xanh lớn, thân thiện môi trường ngày càng nhiều.

Cùng với sự phát triển về kinh tế - xã hội, mạng lưới đô thị ngày càng mở rộng với hơn 830 đô thị. Đất xây dựng đô thị tăng nhưng không gian cây xanh, mặt nước có xu hướng bị thu hẹp, ở nhiều đô thị xảy ra tình trạng điều chỉnh tăng diện tích kinh doanh, giảm diện tích công trình hạ tầng kỹ thuật - xã hội và cây xanh; một số đồ án quy hoạch mới có bố trí quỹ đất cho công viên cây xanh (CVCX) nhưng trong quá trình triển khai đã điều chỉnh chuyển sang chức năng khác.

Nguyên nhân là nguồn kinh phí đầu tư cho cây xanh còn hạn chế; chưa có cơ chế, chính sách khuyến khích các thành phần kinh tế và nhân dân tham gia phát triển CVCX; tình trạng chặt phá cây để giải phóng mặt bằng, chỉnh trang đô thị diễn ra khá phố biến; ý thức bảo vệ, chăm sóc cây xanh của một số người dân chưa cao, chưa có định nghĩa, giải thích cụ thể, rõ ràng về KGX nên vận dụng trong thực tế quản lý phát triển đô thị gặp khó khăn, chưa có chế tài xử phạt việc chậm đầu tư các hạng mục cây xanh, mặt nước trong đô thị. Tiêu điểm tháng 8 của Nhân Dân hằng tháng đề xuất những giải pháp thiết thực góp phần thực hiện hiệu quả các chương trình, quy hoạch đã đề ra cho phát triển KGX trong đô thị.