Ðiều kiện và trình tự cấp giấy phép cho thuê lại lao động
Ðiều kiện và trình tự cấp giấy phép cho thuê lại lao động

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 29/2019/NÐ-CP về việc quy định chi tiết thi hành Khoản 3 Ðiều 54 Bộ luật Lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động ngày.

Quy định chi tiết một số điều của Luật Ðo đạc và bản đồ
Quy định chi tiết một số điều của Luật Ðo đạc và bản đồ

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 27/2019/NÐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Ðo đạc và bản đồ (ÐÐ-BÐ). Trong đó, Nghị định quy định cụ thể danh mục hoạt động ÐÐ-BÐ phải có giấy phép; việc cấp giấy phép hoạt động ÐÐ-BÐ.

Về an toàn công trình dầu khí trên đất liền
Về an toàn công trình dầu khí trên đất liền

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 25/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 13/2011/NĐ-CP ngày 11-2-2011 của Chính phủ về an toàn công trình dầu khí trên đất liền.

Sửa đổi quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Nuôi con nuôi
Sửa đổi quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Nuôi con nuôi

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 24/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21-3-2011 của Chính phủ, quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Nuôi con nuôi.

Sửa đổi, bổ sung một số điều về lệ phí trước bạ
 Sửa đổi, bổ sung một số điều về lệ phí trước bạ

Chính phủ ban hành Nghị định số 20/2019/NÐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 140/2016/NÐ-CP ngày 10-10-2016 của Chính phủ về lệ phí trước bạ (LPTB).

Quy định mới về họ, hụi, biêu, phường
Quy định mới về họ, hụi, biêu, phường

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 19/2019/NÐ-CP về họ, hụi, biêu, phường. Theo đó, lãi suất trong họ có lãi do các thành viên của dây họ thỏa thuận hoặc do từng thành viên đưa ra để được lĩnh họ tại mỗi kỳ mở họ nhưng không vượt quá 20%/năm của tổng giá trị các phần họ phải góp trừ đi giá trị các phần họ đã góp trên thời gian còn lại của dây họ.

Quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước
Quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 09/2019/NĐ-CP quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước.

Thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước
Thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 10/2019/NÐ-CP quy định về thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước.

Sửa đổi một số quy định đăng ký quốc tịch và đăng ký các quyền đối với tàu bay
Sửa đổi một số quy định đăng ký quốc tịch và đăng ký các quyền đối với tàu bay

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 07/2019/NÐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2015/NÐ-CP ngày 18-8-2015 của Chính phủ quy định đăng ký quốc tịch và đăng ký các quyền đối với tàu bay.

Ứng phó nguy cơ, sự cố hóa học, sinh học, bức xạ và hạt nhân
Ứng phó nguy cơ, sự cố hóa học, sinh học, bức xạ và hạt nhân

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 104/QÐ-TTg về phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia về phòng ngừa, phát hiện và chuẩn bị ứng phó nguy cơ, sự cố hóa học, sinh học, bức xạ và hạt nhân (CBRN) giai đoạn 2019 - 2025.