Quy định về chế độ tài chính đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
 Quy định về chế độ tài chính đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 93/2017/NĐ-CP quy định về chế độ tài chính đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả đầu tư vốn nhà nước tại tổ chức tín dụng do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và tổ chức tín dụng có vốn nhà nước.

Sửa đổi, bổ sung quy định về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức
Sửa đổi, bổ sung quy định về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 88/2017/NÐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2015/NÐ-CP ngày 9-6-2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức.

Sửa đổi, bổ sung Nghị định hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh niên
Sửa đổi, bổ sung Nghị định hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh niên

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 78/2017/NÐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 120/2007/NÐ-CP ngày 23-7-2007 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh niên.

Nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Ðầu tư
Nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Ðầu tư

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 86/2017/NÐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Ðầu tư.

Cơ cấu, nhiệm vụ, quyền hạn của hệ thống tổ chức thống kê tập trung và thống kê bộ
Cơ cấu, nhiệm vụ, quyền hạn của hệ thống tổ chức thống kê tập trung và thống kê bộ

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 85/2017/NĐ-CP quy định cơ cấu, nhiệm vụ, quyền hạn của hệ thống tổ chức thống kê tập trung và thống kê bộ, cơ quan ngang bộ.

Quản lý, khai thác dữ liệu tài nguyên và môi trường
Quản lý, khai thác dữ liệu tài nguyên và môi trường

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 73/2017/NĐ-CP về thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu (TTDL) tài nguyên và môi trường (TNMT).

Về cho vay lại nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ đối với UBND tỉnh, thành phố
 Về cho vay lại nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ đối với UBND tỉnh, thành phố

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 52/2017/NĐ-CP về cho vay lại nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ đối với UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Theo đó, UBND cấp tỉnh được vay lại từ nguồn vốn vay ODA và vay ưu đãi khi đáp ứng các điều kiện:

Sáu lĩnh vực cấp Chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng công trình
Sáu lĩnh vực cấp Chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng công trình

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 42/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18-6-2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 5 năm địa phương
Quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 5 năm địa phương

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 31/2017/NÐ-CP Ban hành Quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 5 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước (NSNN) ba năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương (NSÐP), phê chuẩn quyết toán NSÐP hằng năm.

Áp dụng biện pháp chống bán phá giá chính thức đối với sản phẩm thép mạ
Áp dụng biện pháp chống bán phá giá chính thức đối với sản phẩm thép mạ

Ngày 30-3, Bộ Công thương ban hành Quyết định số 1105/QĐ-BCT về việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá chính thức đối với sản phẩm thép mạ (còn gọi là tôn mạ) nhập khẩu vào Việt Nam.