Về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở

Thứ Hai, 08/04/2019, 02:41:18

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 30/2019/NÐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2015/NÐ-CP ngày 20-10-2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở.

Theo đó, bổ sung Ðiều 57a vào sau Ðiều 57 của Nghị định 99/2015/NÐ-CP như sau: “Ðiều 57a. Xác định thời điểm bố trí sử dụng nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước: trường hợp người đang thực tế sử dụng nhà ở, có hợp đồng thuê nhà và có tên trong hợp đồng thuê nhà ở này thì thời điểm bố trí sử dụng nhà ở được xác định như sau: a) Nếu thời điểm bố trí sử dụng nhà ở được ghi trong hợp đồng thuê nhà thì xác định theo thời điểm ghi trong hợp đồng; b) Nếu trong hợp đồng thuê nhà ở không ghi thời điểm bố trí sử dụng nhà ở thì xác định theo thời điểm ký kết hợp đồng đó; c) Nếu thuộc diện ký lại hợp đồng hoặc gia hạn hợp đồng thuê nhà thì thời điểm bố trí sử dụng được xác định theo thời điểm nêu tại hợp đồng ký kết đầu tiên;…”.

Nghị định có hiệu lực kể từ ngày 15-5-2019.