Ðiều kiện và trình tự cấp giấy phép cho thuê lại lao động

Thứ Hai, 08/04/2019, 02:19:26

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 29/2019/NÐ-CP về việc quy định chi tiết thi hành Khoản 3 Ðiều 54 Bộ luật Lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động ngày.

Theo đó, hai điều kiện cấp giấy phép cho thuê lại lao động bao gồm: người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp thực hiện hoạt động cho thuê lại lao động phải bảo đảm điều kiện: là người quản lý doanh nghiệp; không có án tích; đã làm việc trong lĩnh vực cho thuê lại lao động hoặc cung ứng lao động từ đủ ba năm trở lên trong thời hạn 5 năm liền kề trước khi đề nghị cấp giấy phép. Doanh nghiệp đã thực hiện ký quỹ hai tỷ đồng tại ngân hàng thương mại hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài thành lập và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, Nghị định này còn quy định về hồ sơ đề nghị cấp giấy phép; trình tự, thủ tục cấp giấy phép; ký quỹ của doanh nghiệp cho thuê lại lao động… Các quy định này có hiệu lực áp dụng từ ngày 5-5-2019.