Quy định mới về họ, hụi, biêu, phường

Thứ Hai, 25/02/2019, 02:39:09

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 19/2019/NÐ-CP về họ, hụi, biêu, phường. Theo đó, lãi suất trong họ có lãi do các thành viên của dây họ thỏa thuận hoặc do từng thành viên đưa ra để được lĩnh họ tại mỗi kỳ mở họ nhưng không vượt quá 20%/năm của tổng giá trị các phần họ phải góp trừ đi giá trị các phần họ đã góp trên thời gian còn lại của dây họ.

Trường hợp mức lãi suất giới hạn nói trên được điều chỉnh bởi cơ quan có thẩm quyền theo quy định tại khoản 1, Ðiều 468 của Bộ luật Dân sự thì áp dụng mức lãi suất giới hạn được điều chỉnh đó.

Trường hợp lãi suất theo thỏa thuận hoặc do từng thành viên đưa ra để được lĩnh họ tại mỗi kỳ mở họ vượt quá lãi suất giới hạn quy định tại khoản 1 Ðiều 21 Nghị định này thì mức lãi suất không có hiệu lực.

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 4-5-2019.