Thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước

Thứ Hai, 18/02/2019, 01:18:53

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 10/2019/NÐ-CP quy định về thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước.

Theo đó, Chính phủ thống nhất thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước trong việc đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp (DN) và quản lý vốn nhà nước tại DN theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại DN và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Thủ tướng Chính phủ thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại DN và quy định của pháp luật có liên quan…

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 15-3-2019.