Công bố Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của bốn pháp lệnh liên quan quy hoạch

Thứ Bảy, 05/01/2019, 02:34:57

Sáng 4-1, tại Phủ Chủ tịch, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam công bố Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của bốn pháp lệnh liên quan quy hoạch.

Tại họp báo, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Chu Văn Yêm đã công bố Lệnh số 17/2018/L-CTN của Chủ tịch nước công bố Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của bốn pháp lệnh liên quan quy hoạch. Đại diện lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, để bảo đảm quy định của các pháp lệnh có liên quan thống nhất, đồng bộ với Luật Quy hoạch và có hiệu lực đồng thời từ ngày 1-1-2019, ngày 22-12-2018, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của bốn pháp lệnh liên quan quy hoạch. Pháp lệnh được xây dựng trên các quan điểm nhằm: Tiếp tục thể chế đầy đủ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước về phát triển kinh tế thị trường; bảo đảm thống nhất, đồng bộ với Luật Quy hoạch và các nguyên tắc sửa đổi luật đã được áp dụng trong quá trình xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung 11 luật liên quan quy hoạch và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật liên quan quy hoạch. Đồng thời, bảo đảm duy trì các mục tiêu, yêu cầu về quản lý nhà nước của các ngành trong phát triển kinh tế - xã hội, tính ổn định, đồng bộ của hệ thống pháp luật.

Pháp lệnh gồm năm điều, trong đó có bốn điều quy định việc sửa đổi bốn luật và một điều quy định về hiệu lực thi hành luật. Pháp lệnh được thông qua đã sửa đổi, bổ sung một số điều của bốn pháp lệnh liên quan quy hoạch gồm: Pháp lệnh Công nghiệp quốc phòng; Pháp lệnh Quản lý thị trường; Pháp lệnh Thư viện và Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng. Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của bốn pháp lệnh liên quan quy hoạch có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2019.

PV