Chính sánh mới - quyết định mới

Thứ Hai, 06/08/2018, 02:08:30

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 101/2018/NÐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2014/NÐ-CP ngày 10-9-2014 quy định mẫu huân chương, huy chương, huy hiệu, kỷ niệm chương; mẫu bằng, khung, hộp, cờ của các hình thức khen thưởng và danh hiệu thi đua; quản lý, cấp phát, cấp đổi, cấp lại, thu hồi hiện vật khen thưởng.

Theo đó, bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được đề nghị cấp đổi của tập thể, cá nhân gửi hồ sơ tới Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương. Ðối với trường hợp cấp lại phải xác nhận khen thưởng trước khi gửi hồ sơ tới Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương. Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ trả kết quả cấp đổi, cấp lại cho bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Hằng năm, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương có trách nhiệm báo cáo Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ tình hình cấp đổi, cấp lại hiện vật khen thưởng cấp nhà nước để theo dõi…

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.