Về gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước

Thứ Hai, 23/07/2018, 01:45:14

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 28/2018/QÐ-TTg về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước.

Quyết định này quy định việc gửi, nhận văn bản điện tử thông qua kết nối, liên thông các hệ thống quản lý văn bản và điều hành giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước; áp dụng đối với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ. Việc gửi, nhận văn bản điện tử phải thực hiện theo nguyên tắc quy định tại Ðiều 5 của Luật Giao dịch điện tử và tuân theo các quy định khác của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước, an ninh, an toàn thông tin và văn thư, lưu trữ.

Tất cả các văn bản điện tử thuộc thẩm quyền ban hành và giải quyết của các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước phải được gửi, nhận qua hệ thống quản lý văn bản và điều hành, trừ các trường hợp quy định tại khoản 1 Ðiều 7 của Quyết định này...

Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 6-9-2018.