Ðiều lệ tổ chức, hoạt động của Tổng công ty Ðầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước

Thứ Bảy, 06/01/2018, 19:50:06

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 148/2017/NÐ-CP về Ðiều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Ðầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước.

Theo đó, Tổng công ty Ðầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) tổ chức và hoạt động dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ theo quy định của pháp luật đối với doanh nghiệp và theo Ðiều lệ này. SCIC có tư cách pháp nhân, con dấu, biểu tượng riêng và được mở tài khoản tiền đồng Việt Nam và ngoại tệ tại Kho bạc Nhà nước, các ngân hàng trong nước và nước ngoài theo các quy định của pháp luật có liên quan.

Cơ cấu tổ chức quản lý, điều hành của SCIC gồm có: Hội đồng thành viên; Tổng Giám đốc và bộ máy giúp việc của Tổng Giám đốc; kiểm soát viên.