Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý

Chủ Nhật, 24/09/2017, 18:32:37

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 1355/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý (TGPL). Luật TGPL số 11/2017/QH14 được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ ba, ngày 20-6-2017, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2018.

Nhằm triển khai thi hành Luật kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả, Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật TGPL.

Theo Kế hoạch, các bộ, ngành liên quan và các địa phương sẽ thực hiện tổ chức quán triệt, truyền thông về nội dung Luật TGPL và hoạt động TGPL; tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan; xây dựng các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật TGPL; sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật liên quan bảo đảm phù hợp với Luật TGPL; nâng cấp và vận hành trang thông tin điện tử TGPL, phần mềm quản lý tổ chức và hoạt động này.