Kết luận việc thực hiện pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và quản lý đất đai tại Lạng Sơn

Thứ Sáu, 28/02/2020, 01:33:51

Ngày 27-2, Thanh tra Chính phủ (TTCP) có Thông báo Kết luận thanh tra số 289/TB-TTCP về việc thanh tra trách nhiệm của UBND tỉnh Lạng Sơn trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và quản lý đất đai, giai đoạn từ ngày 1-1-2010 đến 31-12-2017.

Theo đó, bên cạnh những việc đã làm tốt, UBND tỉnh Lạng Sơn còn để xảy ra những vi phạm, khuyết điểm và hạn chế trong các lĩnh vực nêu trên. Đối với việc chấp hành một số quy định của pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC) và phòng, chống tham nhũng (PCTN), việc ban hành văn bản chỉ đạo hướng dẫn của một số sở, ngành còn chậm, chưa đầy đủ, nội dung còn đơn giản, kết quả thực hiện chưa đạt yêu cầu. Việc bố trí nơi tiếp công dân của một số đơn vị chưa đủ điều kiện thuận lợi theo các quy định của pháp luật. Công tác tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc các sở, ngành và Chủ tịch thành phố chưa đúng với quy định của pháp luật liên quan. Việc Chủ tịch UBND huyện, Giám đốc các sở không thực hiện việc tiếp công dân định kỳ mà giao cán bộ tiếp công dân là vi phạm các quy định của Luật Khiếu nại năm 2011, Luật Tiếp công dân năm 2013…

Đối với công tác xử lý đơn thư KNTC, Thông báo Kết luận thanh tra cho biết: Công tác phân loại xử lý đơn thư và theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc giải quyết của các đơn vị thuộc tỉnh chưa được thường xuyên, kết quả còn hạn chế; công tác xử lý đơn thư chưa bảo đảm theo quy định… Đối với một số vụ việc KNTC tại TP Lạng Sơn, huyện Lục Bình, quá trình giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường còn chậm, chưa bảo đảm thời gian theo quy định, chất lượng chưa cao, dẫn đến phải thu hồi quyết định để giải quyết lại… Những thiếu sót nêu trên thuộc trách nhiệm của Giám đốc các sở, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Chánh Thanh tra.

Về công tác thanh tra, việc xây dựng kế hoạch thanh tra còn chưa bám sát nội dung hướng dẫn của Luật Thanh tra và các văn bản hướng dẫn thi hành; việc xây dựng kế hoạch thanh tra chưa tách bạch rõ ràng cuộc thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành. Số lượng các cuộc thanh tra theo kế hoạch còn chưa nhiều, chưa chú trọng thực hiện các cuộc thanh tra hành chính được giao quản lý và thanh tra trách nhiệm của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; một số kết luận thanh tra ban hành không bảo đảm thời gian theo quy định. Những thiếu sót nêu trên thuộc trách nhiệm Giám đốc các sở, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Chánh Thanh tra.

Trong công tác PCTN, việc thực hiện kê khai tài sản thu nhập của một số đơn vị còn sai sót; thực hiện các quy định về chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức nhằm phòng ngừa tham nhũng đã được các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện. Tuy nhiên, hiệu quả chưa cao, cấp sở việc chuyển đổi còn ít, không đúng theo kế hoạch chuyển đổi, chưa bảo đảm quy định tại Luật Phòng, chống tham nhũng. Trách nhiệm thuộc về Giám đốc các sở, ngành; Chủ tịch UBND cấp huyện, thành phố.

Thông báo kết luận của TTCP cũng nêu rõ những thiếu sót, vi phạm trong việc chấp hành một số quy định pháp luật về quản lý đất đai tại một số dự án tại tỉnh Lạng Sơn.

Từ những nội dung nêu trên, Tổng TTCP báo cáo, trình Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo UBND tỉnh Lạng Sơn, Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện một số nội dung. Trong đó, UBND tỉnh Lạng Sơn chỉ đạo các sở, ngành, huyện, thành phố các đơn vị trực thuộc chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế trong công tác tiếp dân, giải quyết KNTC, thanh tra và PCTN đã được nêu trong Kết luận thanh tra. Nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm về việc Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Giám đốc các sở, ngành không thực hiện tiếp công dân đầy đủ theo quy định, nhất là việc Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh không thực hiện tiếp công dân định kỳ tại 22 kỳ. UBND tỉnh cần tăng cường chỉ đạo công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về tiếp công dân, giải quyết KNTC. UBND tỉnh cần tăng cường công tác chỉ đạo, lãnh đạo để chấn chỉnh các hạn chế, yếu kém trong công tác quản lý nhà nước nói chung, nhất là trong lĩnh vực quản lý đất đai và đầu tư xây dựng.

TTCP kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân lãnh đạo UBND tỉnh và công chức các sở, ngành, huyện, thành phố qua các thời kỳ đối với các hạn chế, yếu kém và vi phạm được nêu trong Kết luận thanh tra; căn cứ kết quả kiểm điểm có hình thức xử lý phù hợp, hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý kỷ luật theo quy định.

Giao Bộ Tài nguyên và Môi trường kiểm tra lại mốc giới, ranh giới của một số hộ dân có đất bị thu hồi theo Quyết định 1808/QĐ-UBND ngày 14-9-2005 của UBND tỉnh Lạng Sơn đang có KNTC kéo dài để báo cáo Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo giải quyết dứt điểm vụ việc.

Xét Kết luận thanh tra của TTCP, Văn phòng Chính phủ có Văn bản số 846/VPCP-V.I ngày 6-2-2020, thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đồng ý với kiến nghị của TTCP; yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức thực hiện nghiêm túc các kiến nghị của TTCP. Tập trung xử lý, khắc phục vi phạm trong quá trình thực hiện các dự án, xử lý triệt để các vi phạm về đất đai. Giao Bộ Tài nguyên và Môi trường kiểm tra lại mốc giới, ranh giới của một số hộ dân có đất bị thu hồi theo Quyết định 1808/QĐ-UBND của UBND tỉnh Lạng Sơn đang có KNTC kéo dài tại Dự án tiểu khu tái định cư khối 2, phường Vĩnh Trại, TP Lạng Sơn, theo kiến nghị của TTCP…

PV