Quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

Thứ Tư, 01/05/2019, 03:18:39

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 33/2019/NÐ-CP về việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ (GTÐB).

Theo đó, việc khai thác tài sản kết cấu hạ tầng GTÐB phải tuân theo cơ chế thị trường, có hiệu quả. Nhà nước khuyến khích thực hiện xã hội hóa nhằm đa dạng nguồn lực để duy trì, phát triển, khai thác tài sản này. Việc quản lý, sử dụng và khai thác phải công khai, minh bạch; được giám sát, thanh tra, kiểm tra, kiểm toán; mọi hành vi vi phạm pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản phải được xử lý kịp thời, nghiêm minh theo quy định của pháp luật. Nghị định cũng nêu rõ ba phương thức khai thác tài sản kết cấu hạ tầng GTÐB: Cơ quan được giao quản lý trực tiếp tổ chức khai thác; cho thuê quyền khai thác; chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác. Trường hợp khai thác theo phương thức khác phải lập đề án trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định...

PV