Kế hoạch thực hiện chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước

Thứ Tư, 01/05/2019, 03:17:37

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 09/2019/NÐ-CP của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước.

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu trước ngày 15-5, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND cấp tỉnh chủ trì ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 09/2019/NÐ-CP. Bộ Kế hoạch và Ðầu tư chủ trì xây dựng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành bộ chỉ tiêu tổng hợp báo cáo định kỳ và báo cáo thống kê về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo một tiêu chuẩn thống nhất, hoàn thành vào tháng 6-2019.

Thủ tướng giao Văn phòng Chính phủ chủ trì xây dựng Hệ thống thông tin báo cáo của Chính phủ và triển khai thử nghiệm kết nối với sáu bộ và năm địa phương vào quý III-2019. Ðến tháng 3-2020, hoàn thiện hệ thống thông tin báo cáo của Chính phủ và thực hiện kết nối với Hệ thống thông tin báo cáo của các bộ, cơ quan, địa phương...

PV