Báo cáo kết quả xử lý vi phạm tại hai dự án cống hóa mương ở Hà Nội trước ngày 30-9

Thứ Hai, 09/09/2019, 03:20:56

Tiếp thu chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, ngày 5-9, UBND thành phố Hà Nội ban hành Văn bản số 3832/UBND-ÐT chỉ đạo Giám đốc các sở: Xây dựng, Kế hoạch và Ðầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Quy hoạch - Kiến trúc, Tài chính; Chủ tịch UBND các quận: Ba Ðình, Cầu Giấy tiếp tục xử lý dứt điểm các vi phạm trong quá trình lập, triển khai thực hiện và quản lý sau đầu tư tại hai dự án cống hóa mương Phan Kế Bính và mương Nghĩa Ðô, báo cáo UBND thành phố kết quả thực hiện trước ngày 30-9-2019. Ðối với những nội dung còn vướng mắc, chưa hoàn thành, đề nghị các đơn vị báo cáo rõ lý do, đề xuất biện pháp xử lý, dự kiến thời gian hoàn thành.

UBND thành phố Hà Nội giao Thanh tra thành phố chủ trì kiểm tra, đôn đốc các đơn vị triển khai thực hiện; tham mưu giải quyết các vướng mắc và xử lý trách nhiệm các đơn vị, cá nhân liên quan chưa thực hiện nghiêm chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ và UBND thành phố, tổng hợp kết quả, dự thảo Báo cáo của UBND thành phố báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

PV