Ðiều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016 - 2020 và năm 2019

Thứ Bảy, 20/07/2019, 03:22:11

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định điều chỉnh và giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016 - 2020 và năm 2019 cho các dự án tại Phụ lục 1a, 1b kèm theo Nghị quyết số 71/2018/QH14 (Các dự án). Cụ thể, điều chỉnh tăng và giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn nước ngoài giai đoạn 2016 - 2020 cho Các dự án từ nguồn điều chỉnh nội bộ và dự phòng 10% vốn nước ngoài tại bộ, ngành và địa phương. Ðồng thời, điều chỉnh tăng kế hoạch đầu tư trung hạn vốn đối ứng giai đoạn 2016 - 2020 cho Các dự án từ nguồn dự phòng 10% vốn ngân sách trung ương trong nước tại bộ, ngành và địa phương.

Bộ trưởng Kế hoạch và Ðầu tư căn cứ tổng số kế hoạch đầu tư trung hạn vốn nước ngoài giai đoạn 2016 - 2020 và năm 2019, danh mục Các dự án, giao cho các bộ, cơ quan và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chi tiết danh mục và mức vốn kế hoạch đầu tư vốn nước ngoài giai đoạn 2016 - 2020 và năm 2019 của từng dự án theo ngành, lĩnh vực, chương trình; chủ trì, phối hợp các bộ, ngành và địa phương liên quan khẩn trương rà soát, xác định cụ thể những dự án đã được giao kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2017 - 2020 nhưng không có khả năng giải ngân hoặc giải ngân không hết số vốn được giao. Trên cơ sở đó, tổng hợp đề xuất, trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 31-10 để điều chỉnh giảm vốn vay trong nước tương ứng với số vốn nước ngoài đã được điều chỉnh tăng thêm cho Các dự án.

Các bộ, cơ quan, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ danh mục dự án và kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016 - 2020 và năm 2019 điều chỉnh, giao bổ sung và thông báo cho các đơn vị danh mục và kế hoạch đầu tư bố trí cho từng dự án theo quy định; báo cáo Bộ Kế hoạch và Ðầu tư, Bộ Tài chính trước ngày 30-7.

PV