Các trường tiểu học ở Nghệ An tiếp tục dạy học hai buổi/ngày

Thứ Năm, 13/12/2018, 05:51:33

Báo Nhân Dân ra ngày 25-11 có bài “Sớm có giải pháp tiếp tục thực hiện dạy hai buổi ở Nghệ An” phản ánh việc tổ chức dạy học hai buổi/ngày trên địa bàn tỉnh Nghệ An gặp khó khăn sau khi UBND tỉnh tạm dừng việc thực hiện Quyết định số 1517/QÐ-UBND của UBND tỉnh Nghệ An.

Sau khi báo đăng, UBND tỉnh Nghệ An có Văn bản số 9355/UBND-VX về việc tổ chức dạy học hai buổi/ngày tại các trường tiểu học từ năm học 2018-2019 trên địa bàn toàn tỉnh. Theo đó, triển khai học hai buổi/ngày của bậc tiểu học bắt đầu từ ngày 10-12-2018. UBND tỉnh yêu cầu Sở Nội vụ cùng các địa phương rà soát, sắp xếp, bố trí đội ngũ giáo viên hợp lý, bảo đảm cân đối về số lượng, cơ cấu và trình độ đào tạo nhằm đáp ứng yêu cầu việc dạy học hai buổi/ngày tại các trường tiểu học.

Việc tổ chức dạy học hai buổi/ngày được thực hiện trên nguyên tắc tự nguyện, dân chủ, công khai và thỏa thuận mức đóng góp của cha mẹ học sinh; bảo đảm có sự kiểm tra, giám sát của Ban đại diện cha mẹ học sinh và các cơ quan chức năng. Căn cứ vào tình hình của đơn vị để xây dựng dự toán thu, chi sát thực tế, đúng quy định và được cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt.

* Sớm có giải pháp tiếp tục thực hiện dạy hai buổi/ngày bậc tiểu học ở Nghệ An

PV