Mùa len trâu

Thứ Sáu, 07-08-2020, 03:08

Mùa len trâu chướng gọi

Nước nổi ngoài đồng trăng

Mấy đàn trâu trăng trắng

Ùng ục chao cánh đồng

Lưới giăng ngang đòn rông

Thuyền trôi thâm tràm lá

Khói đậm cá lóc nướng

Tình len rượu bềnh bồng

Mùa nước nổi đời nổi

Trẻ len trâu vô rừng

Đám đàn ông đăng đó

Đàn bà lên xứ bà

Không còn cánh đồng nữa

Đất cuộn đỏ phù sa

Trời đương xanh ngăn ngắt

Đổ rầm rầm núp mưa

Chờ nước ròng nối vụ

Trâu rừng xa gọi về

Mùa sau nước sa nổi

Có ai còn len trâu…

NGÔ THẾ TRƯỜNG