Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên TƯ Đảng – Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái:

“Tỉnh Yên Bái đoàn kết, đổi mới hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2019”

Thứ Tư, 15-01-2020, 15:59

Nhân dịp đầu xuân mới Canh Tý, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái (ảnh bên) đã dành cho báo Nhân Dân cuộc trả lời phỏng vấn chung quanh những kết quả nổi bật về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2019 - năm có nhiều thành tựu của tỉnh Yên Bái. Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà chia sẻ:

Năm 2019 là năm then chốt, quyết định kết quả thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020. Để hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ của năm, Tỉnh ủy Yên Bái xác định phương châm hành động của năm là “Đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả” và chủ đề của năm là: “Đẩy mạnh 03 đột phá chiến lược; tích cực thu hút đầu tư; thúc đẩy khởi nghiệp; thực hiện giảm nghèo nhanh và bền vững; cơ bản về đích Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh”. Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Chương trình hành động số 144-CTr/TU về thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh năm 2019 với sự đổi mới trong phương thức lãnh đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo hướng “Giao nhiệm vụ, khoán sản phẩm”, cơ bản lượng hóa công việc cho từng tập thể, cá nhân chịu trách nhiệm thực hiện; đồng thời, chỉ đạo UBND tỉnh, các ngành xây dựng các kế hoạch, kịch bản chi tiết điều hành, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của năm; thống nhất đối tượng, định mức, phương pháp đánh giá, chấm điểm, xét thưởng đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương và người đứng đầu có thành tích xuất sắc, hoàn thành toàn diện chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Với cách làm như trên, dự ước hết năm 2019, tỉnh Yên Bái sẽ hoàn thành và hoàn thành vượt mức 30/32 chỉ tiêu kinh tế - xã hội của năm (02 chỉ tiêu không đạt là: Tổng đàn gia súc chính và Sản lượng thịt hơi xuất chuồng do ảnh hưởng, thiệt hại của Bệnh dịch tả lợn Châu Phi); so với Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh có 17/21 chỉ tiêu đạt và vượt (trong đó 06/21 chỉ tiêu đạt, 11/21 chỉ tiêu vượt mục tiêu Nghị quyết). Đặc biệt là nhóm các chỉ tiêu cơ bản phản ánh sự chuyển động và phát triển rõ nét kinh tế - xã hội địa phương như: Tăng trưởng kinh tế (đạt 7,03%), Thu nhập bình quân đầu người (đạt hơn 38 triệu đồng/người) và Tỷ lệ giảm nghèo (đạt 6,12%) tăng cao nhất từ đầu nhiệm kỳ đến nay; sản xuất công nghiệp, hoạt động thương mại, dịch vụ, xuất khẩu hàng hóa đạt mức tăng trưởng khá cao so với các năm trước (tăng từ 24% - 30% so với năm 2018). Cơ cấu lại kinh tế, trọng tâm là cơ cấu lại nông lâm nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới thu được kết quả nổi bật với 22 xã (lũy kế có 68 xã, vượt 2,7 lần mục tiêu Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh) và có 02 địa phương đạt chuẩn quốc gia nông thôn mới (thành phố Yên Bái và huyện Trấn Yên); xây dựng nông thôn mới đã từng bước trở thành nhu cầu, đòi hỏi cấp thiết và tạo thành phong trào thi đua thiết thực, sôi nổi, rộng khắp trong nhân dân.

Môi trường đầu tư, kinh doanh tiếp tục được cải thiện, số doanh nghiệp, HTX, tổ hợp tác thành lập mới tăng cao; tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng 35% so với năm 2018, cao nhất từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông tiếp tục được đầu tư đồng bộ, diện mạo đô thị và nông thôn có nhiều đổi thay, khởi sắc. Quan tâm chăm lo, gìn giữ, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, truyền thống lịch sử, phong tục tập quán tốt đẹp của đồng bào các dân tộc; an sinh, phúc lợi xã hội được chăm lo đầy đủ; giáo dục, y tế có nhiều tiến bộ mới. Quốc phòng an ninh được bảo đảm, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; công tác nội chính, tư pháp, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện theo quy định. Tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tiếp tục được sắp xếp tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả được nâng lên.

Đặc biệt với sự đổi mới trong công tác lãnh đạo theo hướng:“Giao nhiệm vụ, khoán sản phẩm công việc” của Tỉnh ủy; sự vào cuộc, tổ chức thực hiện nhiệm vụ quyết tâm, quyết liệt, năng động, sáng tạo, linh hoạt của các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, đã tạo được động lực mới và khí thế thi đua sôi nổi, tích cực, rộng khắp trong thực thi nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh; là nền tảng, tiền đề quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ những năm tiếp theo.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ, chính quyền tỉnh Yên Bái đã có nhiều đổi mới, sáng tạo và tạo ra những bước phát triển đột phá về kinh tế - xã hội. Xin đồng chí cho biết một số đổi mới, sáng tạo nổi bật trong nhiệm kỳ 2015-2020?

Để đạt được những kết quả nêu trên, tỉnh Yên Bái bám sát chủ trương, định hướng, chính sách của Trung ương, khơi dậy, phát huy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, ý chí, khát vọng phát triển, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, tăng cường hội nhập, liên kết hợp tác; không ngừng sáng tạo, đề ra những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phù hợp, hiệu quả trong từng giai đoạn gắn với đổi mới phương thức lãnh đạo, tổ chức thực hiện, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị đề ra.

Cụ thể như tỉnh tập trung xây dựng được hệ thống cơ chế, chính sách đồng bộ, toàn diện, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực theo hướng bổ sung, tích hợp, lồng ghép các chính sách cùng mục tiêu, đối tượng thụ hưởng, ban hành chính sách mới để tháo gỡ những “nút thắt”, khơi thông mọi nguồn lực,đặc biệt tập trung tận dụng tối đa lợi thế từng địa phương, từng ngành, thực sự chủ động nắm bắt khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và triển khai dự án đô thị thông minh gắn với chính quyền điện tử, nhằm thay đổi tư duy lãnh đạo, dẫn dắt xã hội và người dân tiếp cận dần với xã hội số, kinh tế số.

Tỉnh chủ động, quyết tâm, sáng tạo, thận trọng, chặt chẽ, nhân văn trong sắp xếp tổ chức, tinh gọn bộ máy gắn với đổi mới phương thức phân bổ, giao dự toán chi thường xuyên đối với tất cả các cơ quan, đơn vị theo hướng cơ bản chuyển từ ngân sách cấp sang “khoán chi, đặt hàng, đấu thầu, giao nhiệm vụ”, tăng cường tự chủ, tự chịu trách nhiệm, nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng ngân sách; khuyến khích tinh giảm biên chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan trong hệ thống chính trị.

Sáng tạo trong xây dựng kế hoạch thực hiện mục tiêu giảm nghèo theo hướng phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng sở, ban, ngành, đoàn thể và từng đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Trưởng các ban, sở, ngành, đoàn thể tỉnh; bí thư, chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm hỗ trợ giảm nghèo cho từng hộ gia đình theo địa bàn được phân công phụ trách; gắn với định kỳ rà soát, kiểm tra, đôn đốc; từ đó xác định rõ, đúng đối tượng, khuyến khích các hộ gia đình tự vươn lên, đăng ký thoát nghèo bền vững.

Đặc biệt quan tâm công tác tạo nguồn cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo. Ban hành Đề án số 11-ĐA/TU ngày 08/8/2018 về “Xây dựng và tạo nguồn đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đến năm 2030, định hướng đến năm 2035” nhằm tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, với mục tiêu tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng bài bản, chất lượng cho 150 cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc tiểu số tiêu biểu, xuất sắc, nổi trội, tạo nguồn cán bộ kế cận có thể đáp ứng ngay các chức danh cán bộ lãnh đạo diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Theo đó, đó mạnh dạn quy hoạch vượt cấp chức danh Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 45 đồng chí; chủ trương để các huyện, thị, thành ủy đề xuất, thực hiện phương án luân chuyển, tăng cường, điều động, tập sự lãnh đạo 40 đồng chí xuống các địa phương đảm nhiệm các chức danh lãnh đạo cấp ủy, chính quyền (trong đó có cả ủy viên ban thường vụ cấp huyện).

Ban hành và triển khai thực hiện đồng bộ Kế hoạch “Ngày thứ 7 cùng dân” và Quy định “Bí thư, phó bí thư, ủy viên ban thường vụ, cấp ủy viên các cấp định kỳ sinh hoạt chi bộ” nhằm tăng cường vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo trong đồng hành, gắn kết chặt chẽ với cơ sở, với nhân dân; nắm bắt tình hình, tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, cùng nhân dân triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Xin trân trọng cảm ơn đồng chí Bí thư Tỉnh ủy!

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Thị Thanh Trà nắm bắt tình hình triển khai một số dự án, công trình trọng điểm tại huyện Mù Cang Chải.

NGUYÊN THANH (thực hiện)