Lý lịch khoa học thành viên Hội đồng Giáo sư ngành/cơ sở phải cập nhật hằng năm

Thứ Bảy, 21-03-2020, 15:24
(Ảnh minh hoạ: HĐGSNN)

NDĐT- Thông tư mới về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Giáo sư sẽ có hiệu lực từ ngày 15-5, đề ra yêu cầu cập nhật hằng năm đối với danh sách và lý lịch khoa học của các thành viên Hội đồng Giáo sư ngành/cơ sở.

Thứ trưởng GD-ĐT Nguyễn Văn Phúc đã ký ban hành Thông tư số 06/2020/TT-BGDĐT ngày 19-3 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Giáo sư nhà nước, các Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng Giáo sư cơ sở ban hành kèm theo Thông tư 04/2019/TT-BGDĐT ngày 28/3/2019 của Bộ trưởng GDĐT (Thông tư 04).

Theo đó, nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản. Như tại khoản 4 Điều 14 của Thông tư 04: "Ứng viên là thành viên Hội đồng Giáo sư ngành, nếu đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư thì không tham gia trao đổi, thảo luận về hồ sơ của mình.'"

Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 20: "Ứng viên là thành viên Hội đồng Giáo sư cơ sở, nếu đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư thì không tham gia trao đổi, thảo luận về hồ sơ của mình.'"

Theo quy định của Thông tư 04 trước đó, "ứng viên đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư thì trong năm đó không tham gia Hội đồng Giáo sư ngành/cơ sở." Như vậy, theo quy định mới, các ứng viên đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư vẫn được tham gia là thành viên Hội đồng Giáo sư ngành/cơ sở.

Tại khoản 7, Điều 14 được thay đổi từ "thường xuyên" thành "hằng năm" với nội dung: Danh sách thành viên Hội đồng Giáo sư ngành và bản tóm tắt lý lịch khoa học của các thành viên được công bố công khai, cập nhật thường xuyên trên Trang thông tin điện tử của Hội đồng Giáo sư nhà nước…

Thông tư mới có hiệu lực từ ngày 15-5.

HOA LÊ